اتیسم / اوتیسم

اتیسم / اوتیسم در ICD10

در مورد ويژگيها وخصوصيات اختلالات طيف اتیسم / اوتیسم براي طبقه بندي اتفاق نظر هايي وجود دارد که عبارتند از:

الف – طبقه بندي بين المللي بيماريها[1] وابسته به سازمان بهداشت جهاني[2]

ب- راهنماي آماري و تشخيصي اختلالات روانپزشکي تجديد نظر چهارم [3]

در سيستم تشخيص گذاري تاکيد شده است که علايم اختلالات طيف اتيسم / اوتیسم در طول حيات فرد تغيير نموده و اختلالات رفتاري فرد مبتلا داراي طيف خفيف تا شديد مي باشد (آوريل برورتن و بروس تونگ، 2000).

 راهنماي تشخيصي آماري اختلالات روانپزشکي (ويرايش چهارم)[4] اختلال طيف اتیسم / اوتیسم و ويژگي هاي آنرا اينگونه بيان مي کند:

الف- همه ي شش آيتم از شماره ي يک، دو و سه با حداقل دو مورد از شماره ي يک و يک مورد از شماره ي دو و سه در اختلالات اتیسم / اوتیسم:

1- تخريب کيفي در تعامل اجتماعي، که حداقل دو مورد از موارد زير بايد وجود داشته باشد:

الف- تخريب مشخص در کاربرد رفتار هاي غيرکلامي مانند تماس چشمي، بيان چهره اي، وضعيت بدني و ژست براي تنظيم تعامل اجتماعي

ب- نقص در ايجاد رابطه ي مناسب با هم سالان متناسب با سطح رشدي

ج- ناتواني در تعامل خود انگيخته در علايق، لذات، و يا موفقيت با ديگرانسانها (به عنوان مثال نقص نشان دادن، آوردن و يا نشان دادن علاقه)

د- نقص در تعاملات اجتماعي يا عاطفي

2- تخريب کيفي مهارتهاي ارتباطي که حداقل در يکي از موارد زير خود را نشان دهد:

الف- تاخير يا عدم وجود رشد زبان بياني (هيچ تلاشي براي استفاده از روشهاي ارتباطي جايگزين مانند ژست، ميميک(بيان چهره اي) و يا اشاره صورت نمي گيرد)

ب- بيماراني که گفتار با کفايت دارند آسيب عمده در توانايي شروع يا حفظ مکالمه با ديگران وجود دارد.

ج- کاربرد تکراي وکليشه اي زبان يا زبان خودانگيخته[5]

د- تنوع کم در بازي و بازيهاي تقليد اجتماعي، متناسب با سطح رشدي

3-الگوهاي رفتاري، علاقه اي و فعاليتي، تکراري، کليشه ايي و محدود که حداقل بايد در يکي از موارد زيرخود را نشان دهد:

الف- مشغوليت ذهني با يک الگوي علاقه اي کليشه اي و محدود که در شدت رفتار يا تمرکز روي آن رفتار حالت غير عادي مشاهده مي شود.

ب- پيروي آشکار و انعطاف ناپذير از حرکات و تشريفات خاص غير کاربردي

ث-سبک حرکتي تکراري وکليشه اي (مانند حرکات پيچيده ي کل بدن)

د-مشغوليت ذهني ثابت با قسمت هاي مختلف اشيا

ب- عملکرد غير عادي و يا تاخير يافته حداقل در يکي از جنبه هاي زيرکه شروع آن پيش از سه سالگي مي باشد:

1- تعامل اجتماعي 2- زباني که در ارتباط اجتماعي به کار مي رود 3- بازي تخيلي

ث- اين اختلال معادلي براي اختلال رت يا اختلال پيش رونده ي کودکي نمي باشد (انجمن روانپزشکي آمريکا[6]، 1994).

[1]-International classification of diseases 10 )ICD10(

[2] -W. H. O

[3]– Diagnostic Statistical of Disease (IV)

[4] -DSM-IV

[5]– Idiosyncratic language

[6] – American psychiatriy Association

5.0
درحال ارسال
امتیاز کاربر 5 (1 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.