دکترای گفتاردرمانی

دکتر جعفر معصومی

دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارشناس ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

دارای بیش از ۲۰ سال سابقه کار در اختلالات گفتار و زبان

استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز

استاد دانشگاه فرهنگیان تبریز

اتیسم اوتیسم در DSM-IV:

 راهنمای تشخیصی آماری اختلالات روانپزشکی (ویرایش چهارم)[۴] اختلال طیف اتیسم و ویژگی های آنرا اینگونه بیان می کند.

اتیسم اوتیسم در DSM-IV

الف- همه ی شش آیتم از شماره ی یک، دو و سه با حداقل دو مورد از شماره ی یک و یک مورد از شماره ی دو و سه:

۱– تخریب کیفی در تعامل اجتماعی،

که حداقل دو مورد از موارد زیر باید وجود داشته باشد:

الف- تخریب مشخص در کاربرد رفتار های غیرکلامی دیده میشود.  تماس چشمی وبیان چهره ای مناسبی وجود ندارد. وضعیت بدنی و ژست برای تنظیم تعامل اجتماعی دچار مشکل است.

ب- ایجاد رابطه ی مناسب با هم سالان مشکل دارد. این رابطه متناسب با سطح رشدی نیست.

ج- تعامل خود انگیخته مشکل دارد و نمی تواند  علایق، لذات، و یا موفقیت را  با دیگرانسانها سهیم شود(به عنوان مثال نقص نشان دادن، آوردن و یا نشان دادن علاقه).

د-  تعاملات اجتماعی یا عاطفی در مبتلایان دچار مشکل است.

۲- تخریب کیفی مهارتهای ارتباطی که حداقل در یکی از موارد زیر خود را نشان دهد:

الف-   زبان بیانی وجود ندارد. درصورت وجود زبان بیانی، این توانایی دچار نقص است. از ژست، میمیک یا اشاره برای ارتباط استفاده نمیکند

ب- اگر گفتار وجود داشته باشد ناتوانیهایی در شروع و حفظ مکالمه مشاهده میشود.

ج- از زبان به شکل کلیشه ای و تکراری استفاده میکند[۵]

د- بازیها تنوع کمی دارند . بازیهای اجتماعی متناسب با سطح رشد مشاهده نمی شود.

۳-الگوهای رفتاری، علاقه ای و فعالیتی، تکراری، کلیشه ایی و محدود که حداقل باید در یکی از موارد زیرخود را نشان دهد:

الف- مشغولیت ذهنی با یک الگوی وجود دارد. این الگو محدود است. بشدت این الگوی کلیشه ای را تکرار می کند . به شکل غیر عادی به اجرای آن الگوی کلیشه ای وابسته است.

ب-  آشکارا و انعطاف ناپذیر از حرکات و تشریفات خاص غیر کاربردی از خود نشان میدهد.

ث-سبک حرکتی تکراری وکلیشه ای (مانند حرکات پیچیده ی کل بدن)

د-مشغولیت ذهنی ثابت با قسمت های مختلف اشیا

ب- عملکرد غیر عادی و یا تاخیر یافته حداقل در یکی از جنبه های زیرکه شروع آن پیش از سه سالگی می باشد:

۱- تعامل اجتماعی ۲- زبانی که در ارتباط اجتماعی به کار می رود ۳- بازی تخیلی

ث- این اختلال معادلی برای اختلال رت یا اختلال پیش رونده ی کودکی نمی باشد (انجمن روانپزشکی آمریکا[۶]، ۱۹۹۴).