اتیسم اوتیسم در DSM-IV

اتیسم اوتیسم در DSM-IV:

 راهنماي تشخيصي آماري اختلالات روانپزشکي (ويرايش چهارم)[4] اختلال طيف اتيسم و ويژگي هاي آنرا اينگونه بيان مي کند.

اتیسم اوتیسم در DSM-IV

الف- همه ي شش آيتم از شماره ي يک، دو و سه با حداقل دو مورد از شماره ي يک و يک مورد از شماره ي دو و سه:

1– تخريب کيفي در تعامل اجتماعي،

که حداقل دو مورد از موارد زير بايد وجود داشته باشد:

الف- تخريب مشخص در کاربرد رفتار هاي غيرکلامي دیده میشود.  تماس چشمي وبيان چهره اي مناسبی وجود ندارد. وضعيت بدني و ژست براي تنظيم تعامل اجتماعي دچار مشکل است.

ب- ايجاد رابطه ي مناسب با هم سالان مشکل دارد. این رابطه متناسب با سطح رشدي نیست.

ج- تعامل خود انگيخته مشکل دارد و نمی تواند  علايق، لذات، و يا موفقيت را  با ديگرانسانها سهیم شود(به عنوان مثال نقص نشان دادن، آوردن و يا نشان دادن علاقه).

د-  تعاملات اجتماعي يا عاطفي در مبتلایان دچار مشکل است.

2- تخريب کيفي مهارتهاي ارتباطي که حداقل در يکي از موارد زير خود را نشان دهد:

الف-   زبان بياني وجود ندارد. درصورت وجود زبان بیانی، این توانایی دچار نقص است. از ژست، میمیک یا اشاره برای ارتباط استفاده نمیکند

ب- اگر گفتار وجود داشته باشد ناتوانیهایی در شروع و حفظ مکالمه مشاهده میشود.

ج- از زبان به شکل کلیشه ای و تکراری استفاده میکند[5]

د- بازیها تنوع کمی دارند . بازیهای اجتماعی متناسب با سطح رشد مشاهده نمی شود.

3-الگوهاي رفتاري، علاقه اي و فعاليتي، تکراري، کليشه ايي و محدود که حداقل بايد در يکي از موارد زيرخود را نشان دهد:

الف- مشغوليت ذهني با يک الگوي وجود دارد. این الگو محدود است. بشدت این الگوی کلیشه ای را تکرار می کند . به شکل غیر عادی به اجرای آن الگوی کلیشه ای وابسته است.

ب-  آشکارا و انعطاف ناپذير از حرکات و تشريفات خاص غير کاربردي از خود نشان میدهد.

ث-سبک حرکتي تکراري وکليشه اي (مانند حرکات پيچيده ي کل بدن)

د-مشغوليت ذهني ثابت با قسمت هاي مختلف اشيا

ب- عملکرد غير عادي و يا تاخير يافته حداقل در يکي از جنبه هاي زيرکه شروع آن پيش از سه سالگي مي باشد:

1- تعامل اجتماعي 2- زباني که در ارتباط اجتماعي به کار مي رود 3- بازي تخيلي

ث- اين اختلال معادلي براي اختلال رت يا اختلال پيش رونده ي کودکي نمي باشد (انجمن روانپزشکي آمريکا[6]، 1994).

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.