دکترای گفتاردرمانی

دکتر جعفر معصومی

دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارشناس ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

دارای بیش از ۲۰ سال سابقه کار در اختلالات گفتار و زبان

استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز

استاد دانشگاه فرهنگیان تبریز

بیشتر بدانیم

 مغز مردانه و زنانه:

در زمان جنینی عوامل هورمونی روی مغز تاثیر می گذارند و مغز مردانه و زنانه شکل میدهند.

عوامل هورمونی سبب می شود که

الف- روان قومی بیشتر رشد نماید و از لحاظ جسم قومی رشد کمتری را مشاهده نماییم (مویر و جسل،۱۹۸۹).

ب- برعکس (نوع مردانه ی مغز).

روان قومی به ذهن خوانی گفته می شود

جسم قومی عموما به آگاهی از اشیا فیزیکی (مهارتهای مکانیکی، ساختاری، محاسباتی، و بینایی- فضایی) گفته میشود.

در مغز نوع مردانه مهارتهای جسم قومی از مهارتهای اجتماعی روان قومی قویتر می باشد.

در مغز مردانه، اختلاف جسم قومی بیشتر از روان قومی می باشد.  تفاوتهای کرموزوم های جنسی مد نظر نیست.

در مغز نوع زنانه نیز مهارتهای روان قومی قویتر از مهارتهای بینایی_ فضایی جسم قومی می باشد.

در زنان اختلاف روان قومی از جسم قومی بزرگتر می باشد. تفاوتهای کرموزومی دو جنس را مد نظر قرار نمیدهیم.

آشکار است که تمام افراد در این گروه جای نمی گیرند و افرادی نیز وجود خواهند داشت که در آنها مهارتهای روان قومی و جسم قومی باهم در تعادل هستند که به این نوع مغز متعادل از لحاظ شناختی[۱] گفته می شود.

براساس این تعریف اتیسم و سندرم آسپرگر شکلی از مغز مردانه می باشند. در این گروه از بیماران اختلاف جسم قومی از روان قومی بیشتر بوده و این اختلاف حتی از نوع مغز مردانه ی طبیعی بیشتر می باشد.

[۱] -Cognitively balanced brain type

صفحه اصلی
فروشگاه
چرا مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز
تنظیم وقت ملاقات
گروههای تبادل نظر
خدمات مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز