مغز مردانه و زنانه

مغز مردانه و زنانه

 مغز مردانه و زنانه:

در زمان جنيني عوامل هورموني روي مغز تاثير مي گذارند و مغز مردانه و زنانه شکل میدهند.

عوامل هورمونی سبب می شود که

الف- روان قومي بيشتر رشد نمايد و از لحاظ جسم قومي رشد کمتري را مشاهده نماييم (موير و جسل،1989).

ب- برعکس (نوع مردانه ي مغز).

روان قومي به ذهن خواني گفته مي شود

جسم قومي عموما به آگاهي از اشيا فيزيکي (مهارتهاي مکانيکي، ساختاري، محاسباتي، و بينايي- فضايي) گفته ميشود.

در مغز نوع مردانه مهارتهاي جسم قومي از مهارتهاي اجتماعي روان قومي قويتر مي باشد.

در مغز مردانه، اختلاف جسم قومي بيشتر از روان قومي مي باشد.  تفاوتهاي کرموزوم هاي جنسي مد نظر نیست.

در مغز نوع زنانه نيز مهارتهاي روان قومي قويتر از مهارتهاي بينايي_ فضايي جسم قومي مي باشد.

در زنان اختلاف روان قومي از جسم قومي بزرگتر مي باشد. تفاوتهاي کرموزومي دو جنس را مد نظر قرار نميدهيم.

آشکار است که تمام افراد در اين گروه جاي نمي گيرند و افرادي نيز وجود خواهند داشت که در آنها مهارتهاي روان قومي و جسم قومي باهم در تعادل هستند که به اين نوع مغز متعادل از لحاظ شناختي[1] گفته مي شود.

براساس اين تعريف اتيسم و سندرم آسپرگر شکلي از مغز مردانه مي باشند. در اين گروه از بيماران اختلاف جسم قومي از روان قومي بيشتر بوده و اين اختلاف حتي از نوع مغز مردانه ي طبيعي بيشتر مي باشد.

[1] -Cognitively balanced brain type

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.