نهايت مغز مذکر اتيسم

نهايت مغز مذکر اتيسم

نهايت مغز مذکر اتيسم [1]:

در اين فصل ديدگاه جديدي را توضيح خواهيم داد که رشد مغز را با ديد ديگري مي بيند و با دانش ما در مورد اتيسم ارتباط نزديکي دارد. نهايت مغز مذکر اتيسم به قبول ايده ي مغز مردانه وابسته است که در روانسنجي تعريف شده است. زير بناي  ايده ی نهايت مغز مذکر اتيسم، مطالعات و تحقيقات، در مورد تفاوت هاي شناختي دو جنس مي باشد در ادامه به صورت مختصر اين تفاوت ها را توضيح خواهيم داد

شواهد تفاوت شناختي زنان و مردان:

براساس برخي يافته هاي کليدي در تئوری نهايت مغز مذکر اتيسم، زنان در موارد زير تواناييهاي بيشتري را نسبت به مردان از خود نشان مي دهند (بوفري[2] و گري[3]، 1972؛ کيمورا[4]، 1992؛ هالپرن[5]، 1992؛ مک گي[6]، 1972؛ گييري[7]، 1996).

وضعیت شناختی زنان

الف_ تکاليف زباني (شبيه تکاليف رواني زباني[8] کلماتي که با حرف ل شروع را بگو) .ميزان رشد زباني زنان سريعتر و احتمال ابتلاي آنها به آسيب هاي ويژه ي زباني کمتر است (هايدي[9] و ليين[10]، 1988؛ بي شاپ[11]، 1990).

ب_ آزمون قضاوت اجتماعي (هال[12]، 1977؛ هالپرن، 1992؛ آرگلي[13] و کوکي[14]، 1976).

ج- ميزان همکاري و همدردي (هات[15]، 1972).

د- شناسايي سريع آيتم هاي قابل تطبيق (که به عنوان سرعت درکي[16] نيز شناخته مي شود) (کيمورا، 1992).

ق- رواني ايده اي[17] (مثال تعدادي اشيا با رنگ يکسان را نام ببر) (کيمورا، 1992).

ح- هماهنگي حرکتي ظريف (مانند قرار دادن قطعات پازل ريز در جاي خود) (کيمورا، 1992).

چ- آزمون محاسبات رياضي (کيمورا، 1992).

خ- بازي نمادين در کودکي[18] (هات، 1972).

وضعیت شناختی مردان

مردان نيز در تواناييهاي زير نسبت به زنان توانا تر هستند

الف- استدلال رياضي مخصوصا در هندسه و مشکلات محاسباتي (لوميس و استيونسون، 1990؛ استيونسون و همکاران، 1990؛ مارشال و اسميت، 1987؛ استينکمپ و همکاران،1985؛ جانسون، 1984؛ ميلس، آبلراد، و استامپف، 1993).بنيوو استانلي در 1980 و 1983 نسبت زنان به مردان را در محاسبات سطح بالا 13 به 1 گزاراش نمودند.

ب- تکاليف تصاوير پنهان (مثلا پيدا کردن تصوير جزيي از يک تصويرکل) (ويتکين و همکاران، 1971).

ج- تکاليف چرخش ذهني (بطور مثال اگر يک تصوير بچرخد چگونه مشاهده خواهد شد و يا وقتي يک کاغذ سقوط مي کند چگونه به نظر خواهد رسيد) (»استرس و ساندرس، 1993؛ کاليچمن،1989).

پ- برخي مهارتهاي فضايي (نه همه ي آنها) عمدتا هندسه ي اقليدسي (لين و پترسون، 1985؛ گيلگر و هو، 1989؛ لاو، پليگرينو و هانت، 1993؛ وير، وير و برايدن، 1995؛ ويتلسون، 1976). برتر بودن مردان در مهارتهاي فضايي از کودکي مشخص مي باشد (کرنس و برنباوم،1991).

ح- فعاليتهاي حرکتي هدف مدار شبيه هدايت و يا تفسير موشکي يا پرتاب شونده ها بدون در نظر گرفتن تمرين (کيمورا، 1992؛ بوفري و گري، 1972).

شواهدي که نشان مي دهد مغز مردان و زنان در دوران جنيني تعيين مي شود

بعد از حاملگي سلول هاي جنين تمايز را آغاز مي نمايند.در جنين مذکر زنو تايپ ايکس_ايگرگ رشد بيضه ها را کنترل مي نمايد.در حدود هشت هفتگي بيضه هاي رشد يافته و شکل گرفته شروع به ترشح هورمون تستسترون مي نمايد. يافته ها نشان مي دهد که اين هورمون روي رشد مغزي جنين تاثير مي گذارد و بنابراين تفاوت جنسيتي از دوران جنيني کاملا مشخص مي باشد. در موشها تاثير عضله سازي توليد تستسترون مشخص گرديده است (رهييس، شراين و گورسکي، 1990).

نوزاد مونث انسان بعد از تولد تحريکات اجتماعي طولاني مدت تري را دريافت مي نمايد (مانند چهره ها و اصوات) در صورتيکه نوزاد مذکر بيشتر در معرض تحريکات مکاني_ فضايي قرار مي گيرد (گوديناح، 1957؛ ايبل_ ايبيلسفلدت، 1989؛ مک گوينس و پريبام، 1979).

سطح تستسترون پيش از زايمان که به وسيله ي آمينوسنتز ارزيابي مي شود توانايي بينايي فضايي را  پيشگويي مي نمايد (گريمشاو، سيتارينيوس و فاينگان، 1995).آزاد شدن تستسترون در اين مرحله از زندگي جنيني روي رشد مغز تاثير مي گذارد و منجر به ايجاد مغز مردانه و زنانه مي گردد.

[1] – The extreme- male- brain theory of autism

[2] -Buffery

[3] -Gray

[4] -Kimura

[5] -Halpern

[6] -McGee

[7] -Geary

[8] -Verbal Fluency Task

[9] -Hyde

[10] -Linn

[11] -Bishop

[12] -Hall

[13] -Argyle

[14] -Cooke

[15] -Hat

[16] -perceptual speed

[17] -Ideational Fluency

[18] -Pretend play

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.