تئوری ذهن

تئوري کور ذهني

پايه هاي مغزي تئوری ذهن

شواهد نواحي خاصي از مغز افراد عادي مسئول توانايي تئوری ذهن باشند. ناحيه مزبور در افراد  اتيسم آسيب ديده است.

با فرض صحيح بودن آن میتوانیم بگوییم دليل ژنتيکي بوده و  اتيسم  ارثي است.

مطالعات در فرهنگ هاي مختلف نشان دهنده کنترل ژنتیکی رشد تئوری ذهن است.

کودکان همسن در  فرهنگ هاي مختلف  عملکرد يکسان و موفقي را نشان مي دهند (آويس و هاريس، 1991).

جايگاه دقيق ناحيه اي از مغز که اين وظيفه را بر عهده دارد مشخص نمي باشد ولي ناحيه ي احتمالي قشر اربيتو-فرونتال مي باشد.در تصوير برداري عملکردي به وسيله ي اس_ پي_ اي_ سي_ تي نشان داده شده است که هنگام تفکر فرد روي واژه هاي وضعيت ذهني اين نواحي فعال مي گردد (بارون کوهن، رينگ و همکاران، 1994). وقتيکه فرد درباره ي تفکراتش نقاشي مي کند قشر فرونتال مياني چپ فعال مي گردد که اين يافته با پي_ اي_ تي تاييد مي گردد (فلتچر، هاپي، فريث، باکر، دولان، فراکووياک و فريث، 1995؛ گويل، گرافمن، ساداتو، هالت، 1995). ديگر نواحي درگير هسته هاي بادامي و شيار گيجگاهي فوقاني مي باشد.اين نواحي حلقه عصبي را تشکيل مي دهند که پردازش تئوري ذهن را بر عهده دارند (بارون کوهن و رينگ، 1994).

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.