تئوري کور ذهني

تئوري کور ذهني

تئوري کور ذهني:

ناهنجاريهاي اجتماعي و ارتباطي اين سندرم منجر به آسيب، در رشد تئوري ذهن و يا ظرفيت ذهن خواني مي گردد. این تئوری را در متون بصورت تئوري کور ذهني نیز مشاهده میکنیم.

اين نظريه بيان مي کند که افراد مبتلا به اختلالات طيف اتيسم در رشد توانايي تئوري ذهن (تئوري کور ذهني) تاخير دارند. تئوري ذهن (یا تئوري کور ذهني) يعني توانايي قراردادن خود به جاي فرد ديگر و تصور احساسات و افکار او (بارون کوهن، لسلي و فريث، 1985[1]؛ بارون کوهن وهمکاران، 2005).

وقتي که ما ذهن خواني[2] يا انديشه پردازي [3]مي کنيم و نه تنها وضعيت رفتاري ديگران را متوجه مي شويم بلکه مي توانيم کل وضعيت ذهني فرد ديگر را متوجه مي شويم و پيش بيني نماييم که او در مرحله ي بعد چه کاري را انجام خواهد داد. اين تئوري کودکان داراي اختلال طيف اتيسم را داراي درجاتي از کور ذهني مي داند که رفتار انسانهاي ديگر را غير قابل پيش بيني، گيج کننده و حتي ترسناک تصور مي کند.

شواهد اين مشکلات از آنجا ناشي مي شود که افراد مبتلا به اختلالات طيف اتيسم در هر مقطع از رشد خود ناهنجاريهايي را در ظرفيت ذهن خواني از خود نشان مي دهند. در فرد چهارده ماهه ي طبيعي توانايي توجه مشترک[4] را مي توانيم مشاهده نماييم. فرد به اشاره کردن يا خيره شدن[5] فرد ديگر پاسخ مي دهد، در اين مرحله فرد نه تنها به صورت و چشم فرد ديگر نگاه مي کند بلکه به چيزي که توجه فرد ديگر را جلب نموده است دقت مي کند (اسکافي و برونر[6]، 1975).

کودک اتیسم و بازی وانمودی:

کودکان مبتلا به طيف اتيسم فرکانس کمتري از توجه مشترک را از خود نشان مي دهند (اسويتن هام[7]، بارون کوهن وچارمن[8]، 1998). در کودک بيست و چهار ماهه ي طبيعي ما مي توانيم بازي وانمودي[9] را مشاهده نماييم که در اين حالت کودک با به کار بردن مهارتهاي ذهن خواني خود مي تواند ذهن افراد ديگر را بفهمد (لسلي[10]، 1987). کودکان مبتلا به اختلالات طيف اتيسم بازي هاي وانمودي کمتري را از خود نشان مي دهند و در صورت وجود نيز به در قالب هاي قانون مدار[11] متوقف مي گردد (بارون کوهن، 1987).

توانایی ذهن خوانی کودک 3 ساله:

کودک سه ساله مي تواند از آزموني که در آن ديدن منجر به آگاهي از آزمون مي شود موفق گردد. يعني مي تواند بفهمد که تنها لمس جعبه نمي تواند براي آگاهي از درون جعبه کافي باشد.که کودکان مبتلا به اختلالات طيف اتيسم در اين آزمون تاخير دارند (پرات و برايانت[12]، 1990؛ بارون کوهن و گود هارت[13]، 1994).

توانایی ذهن خوانی کودک 4 ساله:

کودک چهار ساله مي تواند در آزمون عقيده ي اشتباه[14] موفق باشد و بفهمد که يک نفر ديگر درباره ي جهان يک ايده ي اشتباه دارد (ويمر و پرنر[15]، 1983). بيشتر کودکان اتيسم در انجام اين آزمون داراي تاخير هستند (بارون کوهن، لسلي و فرث، 1985). دروغ گفتن[16] را کودک چهار ساله ي طبيعي به آساني متوجه مي شود (سوديين و فريث[17]، 1992). اما بيماران مبتلا به اختلالات طيف اتيسم فرض مي کنند که همه راست مي گويند و از اين که ممکن افراد چيزي بگويند که معني اش مجازي است تعجب مي کنند (بارون کوهن، 1992؛ بارون کوهن، 2007).

توانایی ذهن خوانی کودک 9 ساله:

کودک نه ساله مي تواند متوجه شود که چه چيزي ممکن است به احساسات ديگران صدمه بزند بنابراين او آن کار را انجام نمي دهد اما کودکان مبتلا به سندرم آسپرگر با وجود هوش طبيعي در اين مهارت حدود سه سال تاخير دارند (بارون کوهن، اوريندان جونس[18]، 1999). کودک نه ساله ي عادي مي تواند بيان افراد ديگر را از روي چشمان آنها تفسير نمايد و متوجه شود که آنها ممکن است چه فکري کنند ويا چه احساسي داشته باشند.

اما اين آزمون براي کودکان و بزگسالان مبتلا بسيار مشکل مي باشد. بزرگسالان مبتلا به اختلالات طيف اتيسم امتيازي پايين تر از ميانگين را در آزمون ذهن خواني پيشرفته بدست مي آورند (بارون کوهن، ويليرات و هيل[19]، 2001).

[1] -Baro cohen and Frith

[2] -Mind-read

[3] -Mentalize

[4] -Joint attention

[5] -Gaze

[6] – Scaife, M., & Bruner, J

[7] -Stiven Ham

[8] -Baron-Cohen and Charman

[9] -Pretend play

[10] – Leslie

[11] – Rule-based format

[12] – Pratt, C., & Bryant, P

[13] -Simon Cohen and Goodhart

[14] -The false belief test

[15] – Wimmer, H., & Perner, J

[16] -Deception

[17] – Sodian, B., & Frith

[18]– Baron-Cohen, S., O’Riordan, M., Jones, R., et al

[19]– Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., Hill, J., et al

[20] -Test of the Mental_ physical Distinction

[21]-The minds mental Function

[22]-Appearance_ reality Distinction

[23]-First- order False Belief

[24]-Mental state words

[25]-Spontaneous Pretend Play

[26]-Eye-region of the face

[27]-First- order false belief test

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.