مطالعات ذهن خواني

مطالعات ذهن خواني

 مطالعات ذهن خواني

خلاصه ي نتايج  مطالعات ذهن خواني کودکان  اتيسم/ اوتیسم

در اینجا ما به  بررسي تئوریهای مطالعات ذهن خواني میپردازیم. در این مطالعات رشد کودکان عادي 4 ساله توانايي انجام تکالیف را  دارند. حال ببینیم وضعیت کودکان اتیسم چگونه است.

نتایج مطالعات ذهن خواني در آزمونهای تمایز ذهنی_ واقعی

اکثريت کودکان اتيسم به آزمونهاي تمايز ذهني_ واقعي[20] به صورت شانسي پاسخ مي دهند. (بارون کوهن، 1989). اين کودکان نمي توانند بين شي واقعي و شي تخيلي تمايز قايل شوند.

کداميک از موارد زير را مي توانيم لمس نماييم؟ بيسکويت و يا يک تفکري از بيسکويت.

در اين آزمون کودک 3 ساله ي طبيعي سريع متوجه مي شود.

در حاليکه کودکان  اتيسم / اوتیسم به اين پرسش به صورت تصادفي پاسخ مي دهند.

نتایج مطالعات ذهن خواني در توصیف وضعیت ذهنی

کودکان اتیسم (اوتیسم) عملکرد مغز را به درستي متوجه مي شوند ولي از عملکرد ذهن درک ضعيفي دارند (بارون کوهن، 1989). آنها میدانند که مغز باعث مي شود که ما حرکت کنيم و کارها را انجام بدهيم.  ولي نميتوانند به طور خود انگيخته عملکرد ذهني ،ذهن[21] را متوجه شوند (مانند تفکر، رويا، آرزو).

کودکان سه ساله  اين اصطلاحات را براي توصيف وضعيت ذهني خود به کار مي برند (ولمان و ايستس، 1983).

نتایج مطالعات ذهن خواني در تمایز بین واقعیت و ظاهر

بيشتر کودکان  اتيسم نمي توانند بين واقعيت و ظاهر[22] تمايز قايل شوند (بارون کوهن 1989). آنها نمي توانند ايراد شي را توصيف نمايند.  آنها نمي توانند بين چيزي که شي شبيه آن است. و  آنچه که واقعا آن شي است تمايز قايل شوند.

مثلا این چیست؟

             يک شکلات قرمز رنگ در شکل يک سيب

پاسخ کودک 4 ساله:

           شي مبهم

          شبيه چيست؟ و واقعا چه چيزي است؟

           او پاسخ مي دهد که شبيه سيب است ولي در واقع شکلات است (فلاول، فلاول و گرين، 1983).

پاسخ کودک اتيسم

         او فقط به يک بعد شي دقت مي کند و پاسخ مي دهد. 

         اون شبیه چیه؟

       اون شبيه يک سيبه و واقعا هم يک سيب است.

نتایج مطالعات ذهن خواني درآزمون ایده ی اشتباه:

بيشتر کودکان اتيسم در آزمونهاي اولين ترتيب ايده ي اشتباه[23] ناتوان هستند. آنها در آگاهي از ايده هاي مختلف افراد ديگر نقص دارند.

( بارون کوهن و همکاران،1986؛ . پرنر، فريث، لسلي و ليکام، 1989؛ سويتنهام، 1996؛.  رد و پترسون، 1990).

نتایج مطالعات ذهن خواني در آزمون سالی و سارا:

افراد  اتيسم در آزمونهايي که ديدن منجر به دانش مي شود شکست مي خورند. (بارون کوهن و گود هارت، 1994؛ لسلي و فريث، 1988).

براي مثال

به کودک دو عروسک نشان میدهیم. 

                      يکي از آنها به درون جعبه نگاه مي کند. ديگري آنرا لمس مي کند.

       از او مي پرسيم کداميک مي داند  داخل جعبه چيست؟

                    کودکان اتيسم به اين سوال شانسي پاسخ مي دهند.

                    کودک طبيعي سه يا چهار ساله قضاوت درستي را انجام مي دهد. 

                    عروسکي که به درون جعبه نگاه مي کند. مي داند داخل آن چيست.

توانایی جداسازی واژه های ذهنی:

کودکان طبيعي توانايي جداسازي واژه هاي ذهني[24] (مانند تصور، دانش و آگاهي) را از ليست کلمات خود دارند.

اکثر کودکان مبتلا به اتيسم اين کار را به صورت شانسي انجام مي دهند. (بارون کوهن، رينگ، موري آرتي، شيميتز، کوستا و يل، 1994).

کودکان اتیسم توانايي جداسازي واژه هاي توصيف کننده ي وضعيت فيزيکي بدن را دارند.

واژه های بیان کننده وضعیت ذهنی:

در گفتار خود انگيخته ي کودکان اتيسم واژه هاي بيان کننده ي وضعيت ذهني مشاهده نمي شود. (تاگر، فلوسبرگ، 1992؛ بارون کوهن و همکاران، 1986).

در کودکان طبيعي در سنين 18 تا 36 ماهگي واژه هايي مانند

                                                           فکر مي کنم.

                                                          مي دونم. 

                                                        تصور مي کنم.

                                                        آرزو مي کنم.

                                                       اميدوارم و غيره

به طور خود انگيخته توليد شده و در جاي درستي استفاده مي گردد (ولمان، 1990).

در گفتار خود انگيخته ي کودکان اتیسم اين واژه ها ديده نمي شود و در صورت وجود نيز فراواني آن کم است.

بازیهای نمادین خود انگیخته :

توليد بازيهاي نمادين خود انگيخته[25] در اين کودکان صدمه ديده است. (بارون کوهن، 1987؛ وينگ، گوولد، ياتيس و بريرلي، 1977؛ لويس و بوچر، 1988).

بازي نماديني که در اين آزمون به کار ميرود. بايد ساده باشد. چون بايد در انجام آن وضعيت ذهني وانمود کردن نيز مد نظر قرار گيرد.

کودک دوساله بدون هيچ تلاشي مي تواند بين انجام واقعي عمل و وانمود کردن انجام آن عمل تفاوت قايل شود (لسلي، 1987). گاهي مادر واقعا غذا مي خورد (قاشق را در دهان مي گذارد و غذاي واقعي مي خورد ). در حاليکه در مواقع ديگر مادر وانمود مي کند که غذا مي خورد. (خودکار را در دهان مي گذارد و اداي خوردن در مي آورد و مي خندد).

کودکان معمولي سريعا چنين رفتار هايي را متوجه مي شوند و خودشان نيزچنين رفتار هايي را انجام مي دهند.  در تشخيص دنياي ذهني از دنياي واقعي نيز هيچ مشکلي ندارند.

کودکان اتيسم معمولا کمتر وانمود سازي مي کنند. هنگام مشاهده آن نيز سر در گم مي شوند.  نمي توانند بين واقعيت و وانمود کردن تمايز قايل شوند.

فهم دلایل عواطف در کودکان اتیسم / اوتیسم

کودکان عادي دلايل عواطف را مي فهمند (مانند عکس العمل به وضعيت فيزيکي).

کودکان اتیسم علل ذهني عواطف را متوجه نمي شوند (مانند عقايد). (بارون کوهن، 1991؛ بارون کوهن، اسپيتز و کروس، 1993).

براي مثال اگر احمد واقعا زمين خورده و پايش زخمي شده احساس ناراحتي مي کند. اگر احمد واقعا کادويي گرفته خوشحال مي شود. اما اين نکته را به خوبي متوجه نمي شوند. که احمد اگر کادو بگيرد حتي اگر اين کادو واقعي نباشد او خوشحال خواهد بود.

کودکان عادي در حدود سن 4 سالگي عواطف وابسته به ايده را به خوبي متوجه مي شوند.

تفسیر وضعیت نگاه:

کودکان اتيسم در شناسايي ناحيه ي چشم در صورت[26] مشکل دارند. وضعيت چشم در صورت مي تواند فکر کردن و يا نياز را نشان دهد. (برون کوهن و کروس، 1992؛ بارون کوهن، کامپبل، کارميلوف اسميت، گرانت و والکر، 1995).

کودکان عادي مي توانند وضعيت نگاه کردن را تفسير نمايند.

هدف و نیت فعالیتها :

کودکان اتيسم در تشخيص تصادفي و يا هدفمند بودن پديده ها نقص دارند (فيليپس، 1993). اين کودکان نمي توانند تشخيص دهند. که آيا فرد از انجام کاري هدفي داشته و يا آن پديده به صورت تصادفي اتفاق افتاده است.

فریب در کودکان اتیسم:

آنها نمي توانند فريب بدهند (بارون کوهن، 1992؛ سودين و فريث، 1992). بنابراين مي توانيم حدس بزنيم که آنها نمي دانند که ايده هاي انسانها مي تواند تغيير نمايد.  انسانها مي توانند عقايدشان را دستکاري نمايند.

کودکان طبيعي در سن 4 سالگي کاملا میتوانند خود را با دروغ گفتن هماهنگ نمايند. و متوجه دنياي ذهني انسانهاي ديگر مي شوند.

درک کنایه:

بيشتر کودکان  اتيسم در آزمونهاي درک کنايه، ريشخند ومسخره کردن مشکل دارند.  اين حالات گفتار را تنها با نيت گوينده مي توانيم تفسير نماييم. تفسير تحت اللفظي آنها امکان ندارد (هيپ، 1994).

اين يافته ها نشان مي دهد که کودکان اتيسم به کلمات واقعي گفته شده آگاهي دارند. اما با واژه هاي ذهني و معاني مجازي آنها مشکل دارند.

کاربردشناسی کودکان اتیسم:

اکثر کودکان اتيسم نمي توانند ابعاد کاربرد شناسي را در گفتار خود توليد نمايند. (بارون کوهن، 1988؛ تاگر_ فلاسبرگ، 1993).  خطا در قوانين کاربرد شناسي را تشخيص نمي دهند.

کودکان طبيعي به نواقص اصول کاربرد شناسي حساس هستند. اما کودکان اتيسم اين حساسيت را ندارند.

بيشتر قوانين کاربرد شناسي گفتار گوينده را با انتظارات، داتسته ها و يا علايق شخص مرتبط مي نمايد. بنابراين ميتواند به شکل واقعي با حساسيت ذهني شخص ديگر ارتباط برقرار نمايد.

نمادهای ذهنی در اتیسم:

يبشتر کودکان اتيسم در فهم نمادهاي عيني (نقاشي ها ، عکسها، نقشه ها و مدلها) مشکل ندارند. در حاليکه نمي توانند نمادهاي ذهني شبيه عقايد را متوجه شوند. (چارمن و بارون کوهن،1992؛ چارمن و بارون کوهن، 1995؛ ليکام و پرنر، 1991؛ لسلي و تايسس، 1992).  ويژگيهاي خاصي در نمادهاي ذهني وجود دارد که سبب مي شود کودکان اتيسم در درک آنها مشکل داشته باشند.

قضاوتهای روانشناختی اتیسم:

قضاوت منطقي آنها در مورد کلمات عيني آسيب نديده است. اما آنها در قضاوتهاي روانشناختي در مورد کلمات ذهني مشکل دارند (اسکات و بارون کوهن، 1996).

همه ي شواهدي  بالا نشاندهنده نقص درک  وضعيت هاي ذهني است.  اتيسم را متوانيم شامل درجه اي از کور ذهني بدانيم. (بارون کوهن،1990؛ بارون کوهن، 1995).

نکات مهم در آزمون ایده اشتباه:

تعداد بسيار کمي از کودکان اتيسم مي توانند آزمون اولين ايده ي اشتباه اولين دستور[27]را پاسخ دهند. (آزمون اولين دستور تفسير چيزي است که يک شخص فکر مي کند). اما اين کودکان اغلب به آزمون دومين دستور ايده ي اشتباه پاسخ نادرست مي دهند (بارون کوهن، 1989). اين آزمون آزمون آگاهي يک شخص از تفکرات شخص ديگر مي باشد.

اين آزمون معمولا به وسيله کودکان 5 تا 6 ساله ي طبيعي به درستي انجام مي شود.  کودکان اتيسم با سن ذهني بالاتر قادر به انجام اين آزمون نمي باشند.

خلاصه نتایج مطالعات ذهن خوانی

تاخير رشدي  در مهارت ذهن خواني اين کودکان وجود دارد (بارون کوهن، 1991).

برخي از کودکان  اتيسم با عملکرد بالا و بزرگسالان مي توانند آزمون دستور دوم را با موفقيت پشت سر بگذرانند. (بوولر، 1992؛ اوزونوف، پنينگتون و روگرس، 1991؛ هاپي، 1993).

کودکاني که در آزمون دستور دوم موفق هستند. مي توانند در آزمون مناسب درک زبان انتزاعي نيز موفق باشند (هاپي، 1993). اين افراد در آزمون ذهن خواني بزرگسالان از خود نقص نشان مي دهند (بارون کوهن، جوليفي، مورتيمور و روبرستون).

موفق شدن افراد بزرگسال در آزمون کودکان 6 ساله  به خاطر اثر اوج نقص ذهن خواني دايمي آنها را بپوشاند.

با توجه به يافته های بالا  نتيجه میگيريم که اکثر کودکان مبتلا به اتيسم در رشد تئوري ذهن مشکل دارند.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.