منشا رشدی تئوري ذهن

منشا رشدي تئوري ذهن

تئوري ذهن

یکی از تئوریهای مطرح در اتیسم،  تئوري ذهن است. فرد باید بتواند تفاوتهای ذهنی افراد را متوجه شود.این تئوری منشا رشدی دارد. حال میخواهیم در مورد منشا رشدی تئوري ذهن بحث کنیم. برای بحث در مورد منشا رشدی تئوري ذهن باید ابتدا در مورد رشد تواناییها بحث کنیم.

منشا رشدي تئوري ذهن

آلان لسلي در 1978پيشنهاد نمود که توانايي بالقوه اي افراد عادي در وانمود کردن، منشا رشدي تئوري ذهن است.

در افراد مبتلا به اختلالات طيف اتيسم منشا رشدي تئوري ذهن به ناتواني وانمود سازي آنها بر مي گردد.

وانمود کردن اساس ,  منشا رشدی تئوري ذهن مي باشد.

بر اساس نظريه لسلي، تنها تفاوت بين اين حالات، نگرش ذهني افراد مي باشد.

نگرش ذهني فرد نسبت به عامل نيز بايد شناسايي شود تا شخص بين فکر

اين يک موز است و يا وانمود اين يک موز است، تمايز قايل شود.

ذهن خواني اولين بار در سن 18 تا 24 ماهگي ظاهر مي شود.

در  سن 18 تا 24 ماهگی بازي نمادين به وجود مي آيد.

توجه مشترک چیست؟

توجه مشترک به آن دسته از رفتارهايي گفته مي شود که توجه فرد ديگر را جهت دهي و کنترل مي نمايد و توجه فرد را با فرد ديگر هماهنگ مي نمايد (برونر، 1983).

اين رفتار ها شامل نشان دادن اشاره، کنترل نگاه و غيره مي باشد که در بيشتر کودکان اتيسم مشاهده نمي شود.

رفتار هاي توجه مشترک در سن 14 ماهگي به خوبي رشد يافته هستند (اسکافي و برونر، 1975؛ بوترورث، 1991).

اين نقص در کودکان اتيسم در سنين خيلي پايين مشاهده مي شود.

مهارتهاي ذهن خواني به طور معمول در کودکان 3 تا 4 ساله ي طبيعي مشاهده مي شود.

از نظر اين نقص از ديدگاه رشدي اولين علامت اتيسم نمي باشد چون اتيسم در دومين سال زندگي تشخيص داده مي شود (روتر، 1978).

نقص توجه مشترک و منشا رشدی تئوري ذهن

نقص توجه مشترک به نقص در درک نقطه ي ديد شخص ديگر گفته مي شود (سگمان و همکاران، 1986).

توجه مشترک عينيت تئوري ذهن يا يک آگاهي ذهني عيني مي باشد (برسرتون، مک نيو و بيگلي_ اسميت در 1981).

نقص توجه مشترک و ذهن خواني در مبتلايان به اتيسم هم رويداد نيستند بلکه توجه مشترک پيش زمينه ي رشد توجه مشترک مي باشد (بارون کوهن و همکاران در 1989 و 1991).

کودکان اتيسم زير 5 سال در برابر درخواست اشاره انجام مي دادند.  اما در انواع ديگر اشارات (نشان دادن علايق مشترک، اشارات اخباري) نقص نشان مي دادند (بارون کوهن در ).

اين تفاوت به اين صورت توضيح داده مي شود که شکل اخباري اشاره شاخص توجه کودک به وضعيت ذهني شخص ديگر مي باشد که در اين مطالعه هدف توجه و يا علاقه ي ذهني فرد بود.

مطالعات آزمايشگاهي اخير کمبود کنترل نگاه خود به خودي را گزارش نموده است (ليکام، بارون کوهن، بروون، پرت و ميلدرس، 2000؛ فليپس، بارون کوهن و روتر، 1992؛ فيليپس، گومز، بارون کوهن، ريويره و لا، 1995).

مناطق مغزی توجه اشتراکی:

نقص توجه مشترکي  اتيسم به خاطر نقص شيار تمپورال فوقاني است. این شیار در  ميمونها   جهت نگاه را کنترل میکند. (پررت و همکاران، 1985، بارون کوهن، 1994؛ بارون کوهن، 1995؛ بارون کوهن و رينگ، 1994).

بنظر بروثرس  آميگدال در بيان چهره اي و نگاه خيره نقش دارد.

این یافته ها مارا به منشا رشدی تئوري ذهن نزدیک میکند.

شواهد زيادي وجود دارد که نقص تئوري ذهن کودکان اتيسم را ثابت مي نمايد ولي اين نقص تنها نقص شناختي موجود در کودکان اتيسم نمي باشد اين تئوري ناهنجاري هاي اجتماعي، ارتباطي و تخيلي[1] را توجيه مي نمايد

[1]-imaginative

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.