اختلال نوشتن۱۳۹۷-۲-۲۶ ۰۹:۱۱:۲۶ +۰۴:۳۰

اختلال نوشتن (اختلال در زبان نوشتاری):

نوشتن یک فرایند ارتباطی است که سمبولهای نوشتاری را به شکل حروف یا علایم بینایی بکارگرفته و کلمات را ایجاد مینماید.

کلمات جملات را ایجاد مینمایند،

جملات پاراگراف را ایجاد نموده و شکلهای متفاوت بحث و مباحثه مانند توصیف، داستان، شعر و… را به وجود میآورد.

هر نقصی دراین فرآیندها سبب اختلال نوشتن (اختلال در زبان نوشتاری) میگردد.

نوشتار شامل بخشهای زیر است.

  • فرایند نوشتن

توانایی برنامه ریزی (به عنوان مثال “پیش نوشته”)، سازماندهی، پیش نویس، تفسیر، اصلاح و ویرایش متن نوشته شده است.

توانایی برای پاسخگویی به نیازهای مخاطبان خاص و انتقال هدف  متن (به عنوان مثال، متقاعد کردن خوانندگان).

این یک فرآیند مداوم است. آسیب به هرکدام از این مراحل سبب اختلال نوشتن (اختلال در زبان نوشتاری) میشود.

محصول نوشته شده:

محصول نهایی فرآیند نوشتار میتواند در سطح کلمه (انتخاب کلمه و هجابندی) در سطح جمله (گرامر و پیچیدگیهای آن) سطح متن (ساختار بحث وگفتگو، کاربرد انسجام دهنده ها و ایجاد انسجام گفتاری) باشد.

آسیب به مراحل ذکر شده سبب اختلال نوشتن (اختلال در زبان نوشتاری) میگردد.

محصول نوشته شده را می توانیم از ابعاد دیگر مانند شکل نوشتار ، کاربرد حروف ربط و اضافه، هدف ارتباطی نوشته و باکفایت و مثمر ثمر بودن نوشته و میزان اطلاعاتی که به شنوندگان انتقال می دهد مورد بررسی قرار داد   (Nelson, 2014a; Puranik, Lombardino, & Altmann, 2007; Scott & Windsor, 2000