پیش آگهی آپراکسی

پیش آگهی آپراکسی

پیش آگهی آپراکسی

پیش آگهی آپراکسی مطلوب در مواردشدید آپراکسی کم است،

زمانی پیش آگهی بهترمیشودکه آفازی با آپراکسی خفیف همراه باشد.

اگردرمان زودترشروع شود ،پیش آگهی بهتراز زمانی خواهدبودکه درمان با تاخیرباشد.

4.9
درحال ارسال
امتیاز کاربر 0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)