اختلالات زبان:

برای اینکه متوجه شویم اختلالات زبان چیست باید بدانیم که زبان چیست

زبان چیه؟

کلمات بکار رفته و چگونگی کاربرد آنها برای انتقال ایده ها و خواسته هایمان زبان است.

زبان شامل

  • معانی کلمات:

بخی کلمات معانی بیش متعدد و متنوعی دارند. مانند ستاره (میتونه در آسمان باشد و یا فردی مشهور در یک رشته

  • ایجاد کلمه جدید:

برای مثال دوست، دوستانه و غیر دوستانه

  • کنار هم گذاشتن کلمات:

مثلا در فارسی میگیم: من با مادر و پدرم بازار رفتم ولی نمیگیم : مادر با پدر بازار من و رفتم!

  • تصمیم گیری در مورد چینش کلمات کنار هم در موقعیتهای مختلف

ممکن پاتون رو بکشید ولی اگه فرد اهمیت نداد میگیم پاتو بکش!