آزمونهای زبانی

آزمونهای زبانی
آزمونهای زبانی گفتاردرمانی گفتار درمانی گفتاردرمانی تبریز گفتاردرمانی آذربایجان گفتار درمانی تبریز گفتار درمانی آذربایجان
آزمونهای لازم برای ارزیابی گفتار،زبان و ارتباط

آزمونهای زبانی:

ارزیابی گفتار و زبان یک فرآیند پیچیده است.

تواناییهای گفتاری،زبانی و ارتباطی یک فرد را باید با آزمونهای زبانی رسمی و غیر رسمی بسنجیم.

سپس یافته ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

سپس با استفاده از یافته ها در مورد تواناییهای زبانی و گفتاری و ارتباطی فرد تصمیم بگیریم.

ارزیابی دقیق توسط آزمونهای زبانی:

ارزیابی دقیق ارتباط، گفتار و زبان باید شامل موارد زیر باشد:

تاریخچه گیری در آزمونهای زبانی :

  • شامل تاریخچه پزشکی، آموزشی و طبقه اقتصادی اجتماعی است.
  •        فرهنگ، بافت زبانی، و  اطلاعاتی که از مربیان و معلمان گرفته شده است. در آزمونهای زبانی اهمیت فوق العاده ای  دارند.
  • مصاحبه با مراجع و خانواده اش اهمیت بسزایی دارد.
  • بررسی وضعیت شنوایی، بینایی، شناختی، حرکتی نیز در آزمونهای زبانی مهم است.
  • استفاده از آزمونهای رسمی و غیررسمی بسیار مهم است. با  این ابزارهای ارزیابی باید گفتار، زبان و ارتباط فرد را بسنجیم. همچنین باید وضعیت جویدن، بلع، و تواناییهای شناختی و ارتباطی را نیز مورد بررسی قرار دهیم.
  • باید پتانسیل و تواناییهای روشهای بکاربرده شده را در این بیماران را بدانیم.
  • ارزیابیهایی را بکارببریم که حساسیت و قدرت کافی برای سنجش آن مهارت خاص را داشته باشد.
  • پیگیری و ارزیابی مداوم مراجع و تعیین تاثیر خدمات دریافت شده نیز بسیار اهمیت دارد. ازنظر انجمن گفتارو زبان آمریکا ASHA

ارزیابیهای زبانی دربرگيرنده سوالات در زمينه

تاريخچه خانوادگي،

تاريخچه پزشکي،

تاريخچه گفتاروزبان مي باشد.

 تاريخچه خانوادگي:

مصاحبه کننده اطلاعات درخصوص شغل،سن،تحصيلات والدين مراجع وساير فرزندان خانواده وي بدست مي آورد.  اطلاعات درخصوص سابقه خانوادگي،نسبت فاميلي والدين،وجود دو زبانگي و…مورد توجه او مي باشد.

تاريخچه پزشکي:

مشکلات مادر و مراجع درسه دوره قبل از تولد،زمان تولد وپس از تولد بمورد بررسي قرار میگیرد.

 تاريخچه گفتار وزبان

مصاحبه کننده کميت وکيفيت رشد گفتار مراجع را با رشدطبيعي مورد مقايسه قرار میدهد. نکات مهم دراين زمينه را ثبت مي کند. جو عاطفي، رفتاري،فرهنگي،تربيتي و خانواده مراجع مهم است. رشد عاطفي و ويژگيهاي رفتاري مراجع هم باید بررسی  شود.

ازموارد پراهميت مصاحبه، ميزان وابستگي کودک به هريک از والدين است. چگونگي ميزان ارتباط نیز برای درمانگر اهمیت دارد. ارتباط با گروه همسن و سايرفرزندان خانواده و اطلاعات درخصوص مسئوليت هاي فردي،خانوادگي اجتماعي مراجع نیز در ارزیابی و درمان تعیین کننده است. علائق وتمايلات کودک،زمان ونوع بازي او،ساعات تقريبي فعاليت هاي روزانه (خواب،خوراک،بازي…) نیز باید در ارزبایها و آزمونهای زبانی تعیین شوند.  اطلاعاتی  که مصاحبه کننده را هرچي بيشتر با مراجع آشنا میکند کمک کننده است.

اطلاعات کسب شده  به منظور ايجاد صميميت و رابطه عاطفي مناسب بين اعضاء خانواده میباشد.  شناخت هرچه بيشتر کودک، درمانگر را در چگونگي ايجاد ارتباط در جلسات آموزشي کمک می کند. براساس اطلاعات کسب شده درمصاحبه،مصاحبه کننده دراين زمينه که کودک درکل روز خود را چگونه مي گذراند آگاهي يافته وبه طورتقريبي حدس خواهد زد که کودک در هر زمان مشغول چه فعاليتي مي باشد وبدين ترتيب توانايي تعيين ساعت مشخص به منظور آموزش درمان در منزل را بدست خواهد آورد.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.