پیش آگهی آپراکسی

پیش آگهی آپراکسی مطلوب در مواردشدید آپراکسی کم است،

زمانی پیش آگهی بهترمیشودکه آفازی با آپراکسی خفیف همراه باشد.

اگر درمان زودترشروع شود ،پیش آگهی بهتراز زمانی خواهدبودکه درمان با تاخیرباشد.

صفحه اصلی
فروشگاه
چرا مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز را انتخاب کنیم؟
تنظیم وقت ملاقات
گروههای تبادل نظر
خدمات مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز