مهارت ارتباط

مهارت ارتباط

مهارت ارتباط

برای اینکه انسانها در جوامع و باهم زندگی کنند نیاز به مهارت ارتباط دارند.

تصور اینکه ما روزی را بدون ارتباط با انسانهای دیگر داشته باشیم تقریبا غیر ممکن است.

ارتباط دریافت و ارسال پیام و اطلاعات بین یک فرد  با فرد یا افراد دیگر است. فردی که اطلاعات را میفرستد فرستنده و فردی که اطلاعات را دریافت می کند گیرنده نامیده میشود. این اطلاعات حاوی حقایق، ایده ها، مفاهیم، نظریات، نگرشها، اموزشها، عقاید، توقعات و حتی عواطف میباشد. ارتباط به شیوه های متعددی انجام میپذیرد. که عبارتند از:

1– ارتباط کلامی

2- ارتباط نوشتاری

3- ارتباط با زبان بدن

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.