مهارتهای پیش کلامی

مهارتهای پیش کلامی

مهارتهای پیش کلامی

کودکان قبل از آنکه شروع به صحبت کردن نمایند باید یکسری مهارتهایی را به دست آورند که به مهارتهای پیش کلامی معروف است.

هرگونه نقص در مهارتهای پیش کلامی باعث مشکلات بعدی در گفتار و زبان می گردد.

                              تماس چشمي           

                               توجه

                             کنترل تنفس

                             تقليد کردن

                               نوبت گيري

                               زبان و بازي

                                مهارت گوش دادن

                               آگاهي از صدا

                                   صدا سازي

                                 تميز شنيداري

                              تميز گفتار

                           حافظه ي بينايي _ شنيداري

                         اولين کلمات

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.