حافظه بینایی – شنیداری

حافظه بینایی – شنیداری

حافظه بینایی – شنیداری یکی از مهارتهای  پيش كلامي ضروری برای کسب گفتار و زبان است.

حافظه بینایی – شنیداری چيست؟

يك بخش اساسي يادگيري زبان شامل بخاطر آوردن اطلاعاتي است كه از طريق كانالهاي بينايي و شنيداري از طريق گوشها و چشمها بدست آمده است. برخي كودكان در پردازش و بخاطر آوردن چيزهايي كه ديده يا شنيده‌اند با شكل مواجه هستند.

چرا حافظه بينايي- شنيداري مهم است؟

بهبود حافظه نقش مهمي را در يادگيري زبان ايفا مي‌نمايد. كودكان از تمامي حسهاي خود جهت دريافت اطلاعات مربوط به زبان بهره مي‌جويند. در واقع سازماندهي و بخاطر آوردن اين اطلاعات در حين استفاده از زبان جهت تنظيم ايده‌ها و افكار امري ضروري محسوب مي‌شود.

چگونه حافظه بينايي – شنيداري را مي توان بهبود و بخشيد؟

بازيهاي مربوط به حافظه بينايي- شنيداري از طريق ديدن و شنيدن بدنبال بهبود حافظه لازم جهت زبان شفاهي مي‌باشند. اين بازيها كودك را تشويق كند تا به ضبط و بازيابي اطلاعات بپردازند. در بسياري از آنها مهارتهاي حافظه بينايي- شنيداري و حافظه توالي با هم همپوشاني دارند.

بازيهاي پنهان كردني

بازي كيم

وسائل لازم : 2 تا 7 اسباب بازي مختلف مثل ماشين، عروسك، خرس عروسكي، توپ، كتاب و يک فنجان

دو يا سه اسباب بازي را انتخاب نموده و با آنها بازي كنيد. اسباب بازيهاي مورد نظر را بر روي يك ميز خالي و خلوت قرار دهيد. چشمهاي كودك را بپوشانيد و بخواهيد كه به سمت ديگري نگاه کند. در اين حين شما يكي از اسباب بازيها را از ميان بقيه برداريد. ملاحظه كنيد كه آيا كودك مي‌تواند اسباب بازي پنهان شده را تشخيص دهد. براي كمك به وي مي توانيد به او بگوئيد مثلاً “خرس كجاست؟ خرس رفته”. سپس بدنبال خرس برويد و آن را به روي ميز برگردانيد. بتدريج با افزايش توانايي كودك تعداد اسباب بازيها را بيشتر كنيد و يا هر بار بيش از يك اسباب بازي را پنهان كنيد تا بازي براي وي سخت‌تر شود.

قايم كردن و جستجوي حيوانات

وسايل لازم: 2 تا 5 شبكه رنگي با اندازه‌هاي مختلف و 2 تا اسباب بازي

كار را با دو يا سه بشكه و به همان ميزان اسباب بازي آغاز كنيد. هر با يك اسباب بازي را به كودك نشان دهيد و سپس آن را در مقابل چشمانش داخل شبكه‌ها پنهان نمائيد. كشيدن تصاويري ساده، به كودك در بياد آوردن محل قرارگيري به کودک کمک مي کند. قبل از باز كردن در بشكه‌ها كودك بايد بخاطر بياورد كه داخل هر شبكه کدام اسباب بازي  قرار دارد. در صورت لزوم كودك را با اشاره يا تقليد صداي اسباب بازي مذكور راهنمايي كنيد. بتدريج تعداد حيوانات را افزايش دهيد تا بازي سخت‌تر شود.

تطابق تصاوير

کارت تصاوير

وسائل لازم: مجموعه كارت هاي تصوير

شما و کودک هر کدام 5 كارت از تصاوير يکسان انتخاب نمائيد ( دو سري کارت مشابه 5تايي ).

مجموعه كارتهاي كودك را در مقابل ديدگانش بچينيد. 3 كارت از مجموعه كارتهاي خود را به او نشان داده، روي ميز بچينيد.

به او کمک کنيد تا همان تصاوير را در ميان کارت هاي خود پيدا كند و با كارتهاي روي ميز مطابقت دهد.

بازي را تكرار كنيد و  به منظور سخت‌تر نمودن بازي، تصاوير خود را پس از نشان به كودك پوشانده و يا بر عکس بگذاريد و از او بخواهيد كه مورد نظر را از ميان كارتهاي خود از حفظ تصاوير پيدا کند. بتدريج کارت هاي بيشتري را بكار بگيريد .

بازي خريد

وسائل لازم : كارتهاي تصوير يا تصاوير غذا- يك سبد خريد

5 كارت تصوير را انتخاب نموده و بر روي ميز قرار دهيد.

با استفاده از اشاره يا كلام از كودك بخواهيد كه سه تصوير را از ميان آنها پيدا نموده و در داخل سبد خريد بياندازد.

مثلاً: ” ژله، سيب و سوسيس را به من بده”.

در آغاز با هر ترتيبي كه كودك تصوير را ارائه داد از وي بپذيرد،

اما در مراحل بعدي وي بايد تصاوير را با همان ترتيب بيان شده به شما ارائه دهد.

چنانچه لازم بود توالي مذكور را چندين بار تكرار نمائيد.

براي تنوع بيشتري مي توانيد يك ليست خريد تهيه نمائيد.

از كلمه‌ها و تصاوير جهت كمك به حافظه كودك استفاده كنيد.

 بازيهاي گروهي

اين بازيها را مي توان با دو يا چند كودك يا افراد بزرگسال انجام داد.

اين حيوان دست كيه

وسائل لازم: سه تا 6 عكس مختلف مثل گاو- اسب- گربه- مورد نياز است.

از كودك  بخواهيد كه به هر كس يك تصوير بدهد. در مورد هر تصوير صحبت كنيد. مثلاً ” گاو دست باباست «مومو»”. هر فرد بايد رفتار حيواني را كه در دست دارد تقليد نمايد تا در حافظه كودك محکمتر ثبت شود.

سپس كارتها را برگردانيد. كودك بايد بخاطر بياورد كه حيوان دست چه كسي است. به عنوان مثال از وي بپرسيد” گاو دست كيه؟ “. يا در روش ديگر  مي توان كارتها را با هم در آميخته و از كودك خواست كه هر كارت را به صاحب آن كارت برگرداند. بتدريج تعداد تصاوير را بيشتر كنيد به نحوي كه به هر فرد دو يا چند تصوير برسد.

تغيير مكانها

وسائل لازم : انواعي از پوشاک مانند كلاه دستكش- عينك آفتابي- روسري

گروه كوچكي از بچه‌ها بايد روي روي صندليها بطور بطور دايره وار بنشيند.

به هر كودك يك نوع پوشاک بدهيد. صحبت نمائيد تا معلوم شود هر کودک کدام مورد را مي خواهد بپوشد.

از هر كودك بخواهيد كه نوع لباسي را  که خود بايد بپوشد بخاطر بياورد و آن را زير صندلي قرار دهد.

ابتدا نام دو مورد پوشاک را بيان كنيد.

در اين هنگام دو كودكي كه لباسهاي مذكور متعلق به آنهاست بايد پس از شنيدن نام لباسها، آنها را بپوشيده و جاي خود را با هم عوض كنند.

به منظور سخت‌تر نمودن بازي نام لباسهاي بيشتري را بيان نمائيد.

در انتها نيز همه لباسها را در وسط دايره قرار دهيد وملاحظه كنيد كه آيا كودكان بياد مي آورند كه هر لباس متعلق به چه كسي است؟

توالي سازي

من رفتم قدم بزنم

وسائل لازم: ماکت کوچک حيوانات، يك جعبه قديمي يا كتاب

بازي را با انتخاب يك حيوان ( مثلاً مرغابي )  آغاز كنيد و بگوئيد ” من رفتم قدم بزنم يك مرغابي ديدم”.

كودك را تشويق كنيد تا اين كلمه مرغابي تكرار نمايد و يا به مرغابي اشاره نمايد.

اكنون حيوان ديگري را پشت سر حيوان اول روي يك خط قرار دهيد،

( مثلاً لاك پشت ) و بگوئيد: ” من رفتم قدم بزنم و يك مرغابي و لاك پشت ديدم” كودك را تشويق كنيد كه نام مرغابي  و لاك پشت را بيان نمايد و يا هر يك را نشان دهد.

حيوان ديگري را اضافه كنيد و مجدداً بگوئيد: ” من رفتم قدم بزنم و يك مرغابي يك لاك پشت و يك گربه ديدم “.

يك کاغذ يا پرده مقابل حيوانات مذكور بگيريد و ببينيد كه آيا كودك مي تواند آنها را با ترتيب صحيح بياد آورد.

بتدريج حيوانات اسباب بازي بيشتري را مورد استفاده قرار دهيد.

من رفتم خريد

وسائل لازم: يک جعبه پر از اسباب بازي

يك جعبه اسباب بازي را در ميان كودكان قرار دهيد.

يكي از كودكان در ابتدا يك اسباب بازي را از ميان جعبه انتخاب مي‌كند و به بقيه نشان مي‌دهد.

سپس كودك اسباب بازي مذكور را زير ميزش پنهان مي‌نمايد و در اين هنگام بايد بگويد: ” من رفتم خريد و يك ……… خريدم”.

سپس نوبت كودك بعدي است.

او بايد نام اسباب بازي اول را بخاطر بسپارد و جمله كودك اول مجدداً تكرار نمايد و سپس يك اسباب بازي انتخاب نموده و پس از نشان دادن به بقيه، آن را زير صندلي خود پنهان مي‌نمايد و نام آن را به جمله‌اي كه گفته بود اضافه نمايد.

مثل من رفتم خريد يك …………… و يك ………..خريدم. كودك سوم نيز به همين ترتيب نام دو اسباب بازي قبلي را به خاطر مي‌سپارد و اسباب بازي بعدي را انتخاب مي‌نمايد. اين روند تا حد ممکن ادامه مي يابد.

توالي سازي

صداها و فعاليتها

توالي سازي صداها

وسائل لازم: سه اسباب بازي صدا دار يا ابزار موسيقي نظير قاشق يا فنجان پلاستيكي يك ظرف فلزي جهت كوبيدن – يك قوطي حاوي سكه‌هاي پول يا يك دايره زنگي جهت تكان دادن- شيپور کاغذي و ضبط صوت.

با يكي از اسباب بازيهاي فوق صدا سازي نمائيد و كودك را تشويق كنيد كه كارتان را تكرار نمايد.

سپس به ترتيب دو صداي مختلف را توليد نمائيد و كودك را تشويق كنيد كه صداها را با همان ترتيب توليد نمايد.

چنانچه كودك در تقليد موفق بود اينبار سه صدا را توليد نمائيد و از وي بخواهيد تا سه صدا را با همان ترتيب ايجاد كند.

در ابتدا به كودك اجازه دهيد كه هنگام ايجاد صدها شما را مشاهد نمايد.

توالي فعاليتها

مجموعه‌اي از فعاليتهاي مختلف را اجرا نمائيد و كودك را تشويق كنيد كه فعاليتهاي انجام شده را با همان ترتيب تقليد نمايد. كار با دو فعاليت انجام دهيد و بتدريج فعاليتهاي جديدي را اضافه نمائيد.

مثال: دستها را در هوا تكان دهيد- دستها را پشت سر خود مخفي كنيد – دستها را روي كمر بگذاريد.

توالي وقايع روزمره

تصاوير ساده‌اي را از فعاليتهاي روزمره ترسيم نمائيد مانند مثالهاي زير

شستن لباسها: لباسهاي كثيف در داخل يك سبد هستند – ماشين لباس شويي- آويزان تصوير لباسهاي بر روي طناب- تصوير اتو كردن

درست كردن كيك يا بيسكوئيت: تصويري از مواد مورد نياز – تصوير خمير مخلوط در داخل كاسه- در داخل فر

تصاوير تواليها موجود در طبيعت: يك پرنده در حال لانه سازي – تخم‌گذاري در داخل لانه-  شكسته شدن تخم‌ها-  پرنده مادر که يك كرم براي بچه‌ها آورده است.

با كودك در مورد هر تصوير صحبت كنيد.

بعد، آنها را از هم جدا نمائيد. ترتيب آنها را بهم بزنيد و سپس از وي بخواهيد كه  مجدداً و بطور صحيح تصاوير را مرتب نمايد.

توالي سازي داستان‌ها

كتابهاي تصويري را باز كنيد و داستانهاي مورد علاقه كودك بارها و بارها براي وي بخوانيد.

داستانهاي تكراري براي كودكان كم سن بسيار جالب و جذاب هستند مثل بز بز قندي .

پس از آشنايي كودك با داستان از وي بخواهيد كه قبل از رفتن به صفحه بعد در حين داستان وقايعي را اتفاق افتد پيش بيني نمايد.

تصاوير ساده‌اي را از داستان را براي كودك ترسيم نمائيد

توالي تصاوير را بهم بزنيد و با كمك او مجدداً آنها را به ترتيب صحيح بچينيد.

اگر كتابهاي قديم را در دست داريد مي توانيد عكس‌هاي آنها و مورد استفاده قرار دهيد.

همچنين مي توانيدبا پاپت چسبي شخصيتهاي داستان را درست كنيد و داستان را خارج از كتاب به نمايش در اوريد.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.