توضیحات

برای دانلود کتاب مفاهیم شناختی افعال سه زبانه انگیلیسی، فارسی و ترکی آذربایجانی از لینک زیر استفاده نمایید.