فلج مغزی:

فلج مغزی این یک اختلال حرکتی و وضعیتی است که به علت نقص یا ضایعه در پختگی مغزی به وجود می آید (Bax , 1964) .

اختلال و ضایعه غیر پیش رونده است .

فلج مغزی ممکن است قبل از تولد ، در زمان تولد یا در دوره ی نوزادی ایجاد شود .

نتیجه عمده آسیب در هماهنگی می باشد به نحوی که کودک قادر نیست حرکات با طیف طبیعی و یا حفظ وضعیت مناسب را انجام دهد .

ممکن است مشکلات همراه عضلات گفتار نیز مشاهده شود . ن

شانه واقعی اختلال به قسمتی از سیستم حرکت بستگی دارد که آنجا تاثیر پذیرفته باشد .

در شدید ترین حالت ، ممکن است هر چهار اندام تاثیر پذیرفته باشد (کوادروپلژی).

در حالت شدید تر در اندام درگیر می شود که به آن دی پلزی گفته می شود که اگر در یک طرف بدن باشد همی پلزی گفته می شود .

اختلالات دیگری که در اثر اختلال در cns به وجود می آید عبارتند از :

مشکلات بینایی ، مشکلات شنوایی ، اختلالات حسی یا اختلالات دریافتی ، مشکلاتی در رشد شناختی و اپیلپسی .