آفازی یا زبان پریشی چیست؟ چگونه طبقه بندی می شود؟

آفازی یا زبان پریشی چیست؟

برای تعریف آفازی معیارهای مختلفی ارایه شده است.

آگاهی از معیارهای مختلف به ما کمک می کند که متوجه شویم آفازی یا زبان پریشی چیست؟

تعاریف موجود با استفاده از معیارهای زیر افازی را تعریف می نمایند.

آفازی یک اختلال ارتباطی اکتسابی ناشی از آسیب مغز است

مشخصترین علامت این آسیب مغزی اختلال زبان است

این آسیب سبب مشکلاتی در  صحبت کردن ، گوش دادن ، خواندن و نوشتن می گردد.

و بخاطر نقایص حسی و یا حرکتی و یا ناشی از نقایص تفکری و یا اختلالات روانی نیست.(به عنوان مثال ، بروکشایر ، ۱۹۹۲ ؛ دارلی ، ۱۹۸۲ ؛ گودگل ، ۱۹۹۳).

چهار نکته مهم در این تعریف وجود دارد که باید به آنها دقت نماییم.

۱- عصب زاد است و به دلایل آسیبهای موثر بر سیستم اعصاب مرکزی به وجود میآید.

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
اختلال نوشتن (اختلال در زبان نوشتاری) چیست؟

۲- اکتسابی است

۳- باعث ایجاد آسیب و مشکل در زبان می شود.

۴ این آسیبها به دلایل نقایص حسی و ذهنی نمی باشد و باید این نقایص را کنار گذاشت.

آفازی چگونه دسته بندی می شود؟

برای اینکه آفازی یا زبان پریشی را دسته بندی نماییم

راههای مختلف و متفاوتی بر اساس قالبهای زبانی وجود دارد.

الف- یکی از این راهها توجه به مکان آسیب است.

که براساس قالب محل ضایعه نوروآناتومیک ارایه شده است.

بر این اساس اینکه محل آسیب نسبت به شیار مرکزی چگونه باشد. دو نوع داریم

۱- آفازیهای جلوی شیار مرکز

۲- آفازیهای پشت شیار مرکزی مغز

ب- براساس قالب و مدل چند بعدی زبان

این مدل مشهورترین دسته بندیهای آفازی را به وجود آورده است.

براساس این مدل آفازی ها به سه دسته الف- روان ب- ناروان ج- غیره تقسیم بندی میگردد.

توجه به این نکته بسیار ضروری است که واژه های روان و ناروان واژه هایی توصیفی هستند

بنابراین این واژه ها می توانند وابسته به فرد تغییر یابند.

به طور کلی می توان گفت آفازی روان و ناروان را اینگونه تعریف نمود

آفازی روان چیست؟

اگر گفتار خود انگیخته فرد بدون مکثهای غیر عادی و پر از پرکننده ها و مکثهای طولانی باشد فرد مبتلا به آفازی روان است.

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
مغز زنان و مغز مردان متفاوت است؟ تفاوتهای آنها کدام است؟

آفازی یا زبان پریشی ناروان چیست؟

افراد مبتلا به آفازی ناروان دارای سرعت گفتاری اندکی هستند

نسبت به افراد عادی از عبارات ارتباطی کمتری در واحد زمان استفاده می کنند.

مشخص است که افراد فاقد گفتار جز گروه ناروان طبقه بندی می شوند.

انواع آفازی یا زبان پریشی کدام است؟

الف- آفازییا زبان پریشی های روان

۱- آفازی ورنیکه

مشخصه و ویژگی اصلی آفازی ورنیکه

الف-آسیب شنیداری صدمه دیده

ب- درک خواندن آسیب دیده

ج- گفتار روان اما پاراآفازیک

آفازی انتقالی:

جز آفازی های روان است

تفاوت آن با آفازی ورنیکه این است که عبارات پر کننده کمتری در گفتارشان دیده می شود.

آفازی ترانس کورتیکال حسی

جز آفازی های روان است

تولید گفتار آنها خوب ولی پر از پاراآفازی و نئولوژیسم است

ب- آفازی یا زبان پریشی های ناروان

در گروه آفازیهای ناروان آفازی بروکا، گلوبال و آفازی ترانس کورتیکال حرکتی دیده می شود.

آفازی بروکا

آفازی بروکا کلاسیک ترین آفازی ناروان است

در مقابل ورنیکه تعریف می شود

کلمات محدود

گفتار غیر دقیق

مشکل گرامر یا آگراماتیسم

درک خواندن و شنیدن خوب

آفازی گلوبال

تحت عنوان آفازی کامل نیز گفته می شود.

نفص در زبان دریافتی و بیانی وجود دارد.

به عنوان ترکیب آفازی بروکا و ورنیکه نیز گفته می شود

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
تصحیح و آموزش صداها

آفازی ترانس کورتیکال حسی

گفتار خودانگیخته کاملا محدود است اما تکرارشان سالم است

دیگر انواع آفازی یا زبان پریشی

آنومی

مشکل اصلی بیمار واژه یابی است

گفتارشان روان و گرامر بدون مشکل است

افازی پیشرونده اولیه

در این نوع آفازی مشکلات زبانی به جای اینکه دفعتا رخ دهند تدریجی شروع شده و پیشرفت می کنند.

آلکسی و آگرافی

آلکسی نقص در تونایی خواند هست.

با دیگر انواع آفازی معمولا هم رویداد است

معمولا همراه آفازیهایی که درک شنیداری آسیب دیده دارند مانند ورنیکه و ترانس کورتیکال حسی دیده می شوند.

در آگرافی مشکلات نوشتاری غالب است

آفازی چیست؟

مشکل زبانی که بعد از ضایعات مغزی به وجود میاید.
براساس محل ضایعه به انواع مختلف تقسیم می گردد.
اگر جلوی شیار مرکزی صدمه دیده باشد آفازیهای ناروان
اگر پشت شیار مرکزی صدمه دیده باشد آفازیهای روان

انواع آفازی کدام است؟

آفازیهای روان عبارتند از آفازی ورنیکه، آفازی انتقالی، آفازی ترانس کورتیکال حسی
آفازیهای ناروان عبارتند از آفازی بروکا، آفازی گلوبال، آفازی ترانس کورتیکال حرکتی
آفازیهای دیگر عبارتند از افازی انومی، آفازی پیشرونده اولیه

چه متخصصی می تواند به افراد مبتلا به آفازی کمک کند؟

گفتاردرمانگران یا آسیب شناس گفتار و زبان می تواند به این بیماران کمک نمایند.
حیطه های ارایه خدمت عبارتند از”
مشکلات جویدن و بلع
مشکلات ارتباطی
مشکلات زبانی و شناختی
مشکلات گفتاری

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
درمان زبان محور آفازی (LOT) چیست؟ و چگونه استفاده می شود؟