اتیسم / اوتیسم چیست؟ تعریف و طبقه بندی

اتیسم / اوتیسم در ICD10

اتیسم / اوتیسم چیست؟ و چگونه تعریف و طبقه بندی میشود؟

در مورد ویژگیها وخصوصیات اختلالات طیف اتیسم / اوتیسم برای طبقه بندی اتفاق نظر هایی وجود دارد که عبارتند از:

الف – طبقه بندی بین المللی بیماریها[۱] وابسته به سازمان بهداشت جهانی[۲]

ب- راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانپزشکی تجدید نظر چهارم [۳]

در سیستم تشخیص گذاری تاکید شده است که علایم اختلالات این طیف  در طول حیات فرد تغییر نموده و اختلالات رفتاری فرد مبتلا دارای طیف خفیف تا شدید می باشد (آوریل برورتن و بروس تونگ، ۲۰۰۰).

اتیسم  و راهنمای تشخیصی آماری اختلالات روانپزشکی (ویرایش چهارم)[۴] :

آگاه شدن از صداهاالف- همه ی شش آیتم از شماره ی یک، دو و سه با حداقل دو مورد از شماره ی یک و یک مورد از شماره ی دو و سه در اختلالات اتیسم / اوتیسم:

۱- اتیسم / اوتیسم و تخریب کیفی در تعامل اجتماعی، که حداقل دو مورد از موارد زیر باید وجود داشته باشد:

الف- تخریب مشخص در کاربرد رفتار های غیرکلامی مانند تماس چشمی، بیان چهره ای، وضعیت بدنی و ژست برای تنظیم تعامل اجتماعی

ب- نقص در ایجاد رابطه ی مناسب با هم سالان متناسب با سطح رشدی

ج- ناتوانی در تعامل خود انگیخته در علایق، لذات، و یا موفقیت با دیگرانسانها (به عنوان مثال نقص نشان دادن، آوردن و یا نشان دادن علاقه)

د- نقص در تعاملات اجتماعی یا عاطفی

۲- اتیسم / اوتیسم و تخریب کیفی مهارتهای ارتباطی که حداقل در یکی از موارد زیر خود را نشان دهد:

سندروم ویلیامز الف- تاخیر یا عدم وجود رشد زبان بیانی (هیچ تلاشی برای استفاده از روشهای ارتباطی جایگزین مانند ژست، میمیک(بیان چهره ای) و یا اشاره صورت نمی گیرد)

ب- بیمارانی که گفتار با کفایت دارند آسیب عمده در توانایی شروع یا حفظ مکالمه با دیگران وجود دارد.

ج- کاربرد تکراری و کلیشه ای زبان یا زبان خودانگیخته[۵]

د- تنوع کم در بازی و بازیهای تقلید اجتماعی، متناسب با سطح رشدی

۳– الگوهای رفتاری، علاقه ای و فعالیتی، تکراری، کلیشه ایی و محدود که حداقل باید در یکی از موارد زیرخود را نشان دهد:

الف- مشغولیت ذهنی با یک الگوی علاقه ای کلیشه ای و محدود که در شدت رفتار یا تمرکز روی آن رفتار حالت غیر عادی مشاهده می شود.

ب- پیروی آشکار و انعطاف ناپذیر از حرکات و تشریفات خاص غیر کاربردی

ث-سبک حرکتی تکراری وکلیشه ای (مانند حرکات پیچیده ی کل بدن)

د-مشغولیت ذهنی ثابت با قسمت های مختلف اشیا

ب- عملکرد غیر عادی و یا تاخیر یافته حداقل در یکی از جنبه های زیرکه شروع آن پیش از سه سالگی می باشد:

۱- تعامل اجتماعی ۲- زبانی که در ارتباط اجتماعی به کار می رود ۳- بازی تخیلی

ث- این اختلال معادلی برای اختلال رت یا اختلال پیش رونده ی کودکی نمی باشد