شواهد تایید کننده

شواهد-تایید-کننده

شواهد تایید کننده

علايمي از اتيسم که از شواهد تایید کننده تئوری نهایت مغز مذکر است.

1- مردان در مقايسه با زنان در فاليت هاي بينايي_ فضايي قويتر هستند

بيماران مبتلا به اتيسم و آسپرگر نيز در فعاليت هاي بينايي_ فضايي بهتر از زنان عمل مي کنند مانند آزمون يافتن تصاوير پنهان (جوليفي و بارون کوهن).

2- شيوع اتيسم در مردان بيش از زنان مي باشد که میتواند از شواهد تایید کننده باشد.

3- رشد مهارتهاي زباني در مردان کندتر از زنان مي باشد که میتواند از شواهد تایید کننده باشد.

مبتلايان به اتيسم نيز داراي تاخير در رشد مهارتهاي زباني مي باشند که میتواند از شواهد تایید کننده باشد. (روتر، 1978).

رشد مهارتهای اجتماعی مردان و زنان

4-رشد مهارتهاي اجتماعي در مردان کند تر از زنان مي باشد.

مبتلايان به اتيسم در رشد مهارتهاي اجتماعي تاخير بيشتري را دارند (اوريودان، بارون کوهن، جونز، استون و پلاايستيد، 1996).

مهارت ذهن خوانی

5- زنان در مهارتهاي ذهن خواني نسبت به مردان تواناتر هستند.

کودکان مبتلا به اتيسم و آسپرگر داراي نقص شديد در توانايي هاي ذهن خواني هستند (بارون کوهن و همکاران 1996).

6- والدين کودکان مبتلا به اتيسم و آسپرگر توانايي هاي بينايي فضايي فوق العاده اي را از خود نشان مي دهند

و در ذهن خواني نسبتا کند عمل مي کنند (بارون کوهن و هامر).

آناتومی و عملکرد مغز در مردان و زنان

7- کارپوس کالوزم مردان نسبت به زنان کوچکتر مي باشد

و مبتلايان به اتيسم و آسپرگر داراي کاپوس کالوزم کوچکتري از مردان هستند (ايگاس، کورچيسن و سايتو، 1994).

8- چپ دستي در مردان شايع تر است و در ميان مبتلايان به اتيسم نيز شيوع چپ دستي بالاتر مي باشد.

فين، هومس، کاپلان، لوسي و واترهوس در 1984 شيوع چپ دستي در اتيسم را 18 در صد گزارش نمودند.

ساتز و همکاران در 1986 شيوع چپ دستي را در مبتلايان به اتيسم 22 درصد گزارش نمودند.

بايد اضافه نماييم که برتري دستي غير عادي در کودکان داراي تاخير رشدي نيز مشاهده مي شود (بيشاپ، 1990).

سوالي که باقي مي کاند اين است که آيا برتري دستي غير عادي ويژه ي اتيسم است و يا به خاطر تاخير رشدي است که در دوسوم کودکان اتيسم مشاهده مي گردد.

9- در جمعيت انسانهاي عادي مغز مردان سنگين تر از مغز زنان ميباشد

و مغز مبتلايان به اتيسم از مغز مردان نيز سنگين تر مي باشد (بايلي، 1994).

10 – مردان داراي تواناييهاي بيشتر در مهارتهاي رياضي، مکانيکي و بينايي_ فضايي نسبت به زنان هستند که در جمعيت زنان و مردان نيز مشخص مي باشد

والدين کودکان اتيسم و آسپرگر نيز اين ويژگي را به شکل نامناسبي نشان مي دهند (بارون کوهن، ويلورايت، بولتون، استوت و گودير، 1996).

اين تواناييها به جسم قومي خوب نياز دارند در حاليکه به مهارتهاي روان قومي اي به رشد يافتگي جسم قومي نياز ندارند.