علايم اتيسم

علايم اتيسم

خصوصيات و علايم  اتيسم داراي چهار جنبه ي ارتباطي، تعامل اجتماعي، رفتار و خصوصيات ديگر مي باشدکه در ادامه به توصيف هر يک از آنها خواهيم پرداخت.

خصوصيات ارتباطي در علايم اتيسم :

– استفاده از رفتار براي بيان احساسات
– نقص و يا تاخير رشدي گفتار
– پژواک گفته هاي ديگران به صورت فوري يا تاخيري عبارات پرسشي و صداها
– درجا زدن در يک موضوع
– تن و يا ريتم غير عادي گفتار
– نقص در شروع
– بيان نامناسب احساسات
– نشان دادن عواطف در طيف کم و يکنواخت
– نقص در اشارات غير کلامي ارتباطي (شبيه نشان دادن، حرکت سر)
-جهت نداشتن هنگام صحبت با شخص ديگر

خصوصيات تعامل اجتماعي ذر علايم اتيسم (در رابطه با بزرگسالان، تعامل با هم تاها و تقليد فعاليت ديگران):

– نقص در فهم نشانه هاي اجتماعي
– ناتواني در بازيهاي اجتماعي ساده
– مشکل در شکل دهي به روابط بين شخصي
– اجتناب و يا کاربرد غير عادي تماس چشمي

– حرکات غير عادي چشم:
کاهش تماس چشمي با ديگران وعدم توانايي در شناخت لبخند هاي واقعي و ساختگي از علايم اتيسم مي باشد. در حرکات چشم مشکلي وجود دارد که سبب کاهش لب خواني شده و منجر به کاهش يکپارچگي گفتار مي گردد. در سن 6 ماهگي حالت نگاه (خيره شدن) غير عادي ظاهر شده و بعد از دوسالگي شدت آن افزايش مي يابد (جان هوگس ، 2007).

– نگاه خيره به مردم

– درک چهره اي غير عادي:
گروهي درک چهره اي غير عادي را با کاهش بازشناسي عواطف چهره اي و گروه ديگر آنرا باشبکه هاي غير عادي قشر مغزي مرتبط دانسته اند. مک کلري و همکاران پردازش غير عادي در اين کودکان را با راههاي عصبي ماگنوسلولار مرتبط مي دانند.

اسکيزوفرنها نيز مانند کودکان اتيسم نمي توانند اطلاعات چهره اي کسب شده از محيط را به منظور ارزيابي وضعيت عاطفي محيط اجتماعي به کار گيرند بنابراين اين اختلال ويژگي منحصر به فرد بيماران طيف اتيسم نمي باشد. پردازش چهره اي غير عادي در مراحل کودکي وجود دارد و در سنين ورود به مدرسه از بين مي رود (جان هوگس، 2007).

– ترجيح دادن بازي هاي انفرادي و يا موازي با کودکان ديگر
– نقص در بازي نمادين
– نقص در رشد توجه مشترک
– ناتواني در تقليد (حرکات بدني، آواسازي، حرکتي)

خصوصيات رفتاري (بازي وکاربرد اشيا با تاکيد بريکساني و يکنواختي آن فعاليت، علايق حسي غير معمول، حرکات کليشه اي در بدن):

– بازي با اسباب بازي ها به يک شيوه ي عجيب و غريب
– بازي بدون ساختار و تکراري
– انجام حرکات بدني تکراري
– پافشاري در برابر تغيير افراد و محيط

خصوصيات ديگر و علايم اتيسم:

– حساسيت بيش از حد يا کمتر از حد معمول در حواس بينايي، شنيداري، بويايي، لمس و درد

– آسيب هاي حسي

گروهي از محققان گزارش نموده اند که کودکان اتيستيک در جهت يابي شنيداري مشکل دارند اما معمولا اين نقص تحت عنوان ناتواني در جهت يابي اجتماعي بررسي مي گردد و همچنين داراي آسيب در شناسايي مفاهيم از روي بو و مزه ي آنها مي باشند. تحقيقات ديگر نقص در حس بساوايي را نيز گزارش نموده اند. در مجموع يافته ها نشان مي دهند که حسهاي عمده و پردازشهاي چند حسي در اين اختلال تحت تاثير قرار مي گيرد و اختلال عملکردي حواس از علايم عمومي اين اختلال مي باشد (جان هوگس، 2007).
– فعاليت بيش از حد بدني يا انفعالي بودن بيش از حد

– اندازه ي سر:

دور سر در سن يک سالگي طبيعي مي باشد اما در سن 30 ماهگي 27 درصد بزرگتر از حالت طبيعي بوده و در سن 5 سالگي مجددا طبيعي مي شود. بيشترمطالعات افزايش بيش از حد دور سر، قد و وزن را در دوسال اول زندگي در کودکان اتيسم گزارش نموده اند (جان هوگس، 2007).

– به نظر ناشنوا بودن

-ممکن است بغل کردن را دوست نداشته باشند وبرعکس

-نشان دادن غير عادي عواطف مانند خنده ي بي دليل

– الگوهاي متفاوت رشد شناختي وحرکتي

-آسيب هاي حرکتي:

هماهنگي حرکتي وعملکرد اجرايي غير عادي بوده وليکن درک حرکتي عمومي آسيب نديده است. محققان ديگر نيز به اين نتيجه رسيده اند که اين کودکان آسيب درکي حرکتي دارند اما ضعف شناختي علت مشکل نمي باشد. در اين کودکان کاهش کنترل حرکتي ظريف، همراه بانقص برنامه ريزي است (جان هوگس، 2007). کودکان اتيسم رشد حرکتي متناسب با سن تقويمي ندارند و در آن واحد نمي توانند بيش از يک فعاليت حرکتي را انجام بدهند اين کودکان در برنامه ريزي الگوهاي حرکتي مشکل دارند (مک نيل1992 ).

-مشکل در خوابيدن

-توجه:

اين کودکان در توجه انتخابي و توجه مشترک نقص دارند. نيبر و همکاران ادعا کرده اندکه توجه مشترک در سن دو سالگي صدمه ديده و اين آسيب ويژه در سن 42 ماهگي ناپديد مي گردد (جان هوگس، 2007).

تکانشي بودن

– ناهماهنگي در رابطه با ترس و موقعيت ترس زا

– عادات تغذيه اي ناهنجار

– رفتار هاي خود تخريبي

– رفتارهاي پرخاشگرانه