اختلال خواندن دیسلکسی (اختلال زبان نوشتاری)

اختلال خواندن دیسلکسی (اختلال زبان نوشتاری)

اختلال خواندن دیسلکسی (اختلال زبان نوشتاری):

اختلالی در زبان نوشتاری هست که شامل زیر بخشهای

بازشناسی کلمه(مانند کد گشایی خواندن و بازشناسی شکل کلمه)

درک خواندن، بخش بخش کردن کلمه یا بیان نوشتاری است.

این اختلالات تحت عنوان اختلال خواندن دیسلکسی (اختلال زبان نوشتاری) مطرح میباشد.

Ehri, 2000; Gough & Tunmer, 1986; Kamhi & Catts, 2012; Tunmer & Chapman, 2007, 2012).

اختلال بازشناسی کلمه به عنوان اختلال خواندن دیسلکسی (اختلال زبان نوشتاری) نیز شناخته میشود.

اختلال خواندن دیسلکسی (اختلال زبان نوشتاری) مانند اختلال زبان شفاهی در پنج حیطه تواناییهای زبانی خود را نشان می دهد (فونولوژی، مورفولوژی، نحو، معناشناسی و کاربرد شناسی).

اختلالات را می توانیم درسطوح شناخت،درک، تولید زبان درسطح صدا، سیلاب، کلمه، جمله،بحث و گفتگومشاهده نماییم.

(Nelson, 2014b; Nelson, Plante, Helm-Estabrooks, & Hotz, 2015).

اختلال خواندن دیسلکسی (اختلال زبان نوشتاری) و جدول طبقه بندی اختلالات یادگیری

مشکلات در سطوح صدا، سیلاب و کلمهمشکلات در سطوح جمله و بحث
 • مشکلاتی درسطوح فونولوژیک و مورفولوژیک ساختار کلمه
 • مشکلاتی در ایجاد ارتباط بین شکل ثابت ارتوگرافیک کلمه و کلمه نوشته شده
 • وجود آسیب در  کدگشایی و مهارت هجابندی کلمات نوشته شده
 • مشکلاتی در شناسایی اجزا گفتگو
 • مشکلاتی در کاربرد نحو و اجزا انسجام دهنده ی ایده ها
 • نقص در درک خواندن و فرمول بندی بحث وگفتگوی آکادمیک و اجتماعی

ارتباط بین نقص زبانی و ناتوانی یادگیری پیچیده است که بصورت ناتوانی ویژه یادگیری در پایین توضیح داده شده است.

ناتوانی ویژه یادگیری نقص در یک یا چند فرایند روانشناختی است که شامل درک یا کاربرد زبان نوشتاری یا کلامی است که  خودش را در توانایی ناقص در شنیدن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، هجابندی، و محاسبات ریاضی نشان می دهد.

(Individuals with Disabilities Education Improvement Act [IDEA], 2004)

اختلال زبانی معمولا قبل از ناتوانی یادگیری تشخیص داده می شود. این ناتوانی اغلب عملکرد آکادمیک فرد راتحت تاثیر قرار می دهد.

زمانیکه مشکلات تحصیلی در خواندن و نوشتن مشاهده می شود این مشکلات به خاطر مشکلات زیر بنایی  اختلالات زبانی است .

مطالب مفید بیشتر
کار درمانی به چه کسانی کمک می کند؟

این اختلال ممکن است تحت عنوان اختلالات یاگیری برچسب گذاری شود.

(Sun & Wallach, 2014).

اختلال خواندن دیسلکسی (اختلال زبان نوشتاری) و مشکلات همراه با اختلالات یادگیری:

اختلال زبان نوشتاری ممکن است در عارضه های دیگری خود را نشان دهند مانند مشکلاتی که در زیر به آنها اشاره میشود.

 • اختلال در زبان گفتاری
 • اختلال بیش فعالی نقص توجه
 • نا توانیهای عاطفی
 • نقایص ذهنی
 • کم شنوایی یا ناشنوایی
 • اختلالات نافذرشد و اتیسم

ارتباط بین زبان بیانی و زبان نوشتاری:

این ارتباط به خوبی شناخته شده است.

ارتباط بین زبان نوشتاری و گفتاری:

ارتباط بین این دو ثابت شده است. این ارتباط را درساده ترین شکل ممکن می توانیم اینگونه توصیف نماییم “زمانیکه یک کلمه نوشته شده را کد شکنی می کنیم خواننده دقیقا همان مکانیسمی را که برای گفتن بکار میگیرد را مورد استفاده قرار میدهد”.

یکپارچگی بازشناسی کلمه ، واژه و درک زبان گفتاری برای رشد با کفایت مهارتهای درک خواندن ضروری است . (Tunmer & Chapman, 2012).

کودکان برای اینکه یک خواننده و نویسنده موفق باشند باید دانش بسیاری رادر مورد کلمات گفته شده و نوشته شده داشته باشند.

کودکانیکه در زبان گفتاری مشکل دارند اغلب در یادگیری خواندن و نوشتن نیز دچار مشکل میشوند.

کودکانیکه در خواندن و نوشتن مشکل دارند اغلب در زبان گفتاری نیز دچار مشکل می باشند و این یک ارتباط دو سویه می باشد. (Kamhi & Catts, 2012).

اختلال خواندن دیسلکسی (اختلال زبان نوشتاری) و فرآیند خواندن:

فرآیندی که فرد با استفاده از آن معانی را به سمبولهای نوشته شده که می تواند حروف یا علایم بینایی باشد منتقل میکند. کلمات  از این دسته هستند اجزا خواندن عبارت است از :

خواندن به روش کد گشایی:

توانایی که فرد در آن الگوهای ارتوگرافیک نوشته های الفبایی را به الگوهای فونولوژیکی مرتبط با کلمه گفتاری تبدیل می کند.

خواندن به روش بازشناسی کلمه:

به توانایی شناسایی کلمات از طریق کدگشایی کلمه یا شناسایی کل کلمه گفته می شود که مسیر مستقیم خواندن نیز گفته می شود. شناسایی اتوماتیک کلمه به عنوان یک کل بدون بکاربردن استراتژی کدگشایی گفته میشود.

مطالب مفید بیشتر
آماده کردن کودکان برای جلسات گفتاردرمانی

روان خوانی

به توانایی شناسایی و خواندن سریع روان و درست متن گفته میشود.

روان خوانی تحت تاثیر اتوماتیک شدگی خواندن می باشد. اتوماتیک شدگی خواندن به توانایی خواندن درست  لیستی از کلمات در مدت زمان خاصی گفته میشود.

روان خوانی مهارتی است که ترکیبی از توانایی کدگشایی سریع و توانایی شناسایی دقیق کلمه وابسته است.

درک خواندن:

به توانایی درک معانی از متون خوانده شده گفته میشود.

درک یک مهارت یکپارچه است این مهارتها عبارتند از دانش واژگانی، کاربرد نشانه ها در یک مجموعه نحوی، درک ساختارهای گفتگوی متنوع (مثل ساختارهای داستانی یا فی البداهه)

درک به کاربرد توانایی عملکرد اجرایی نیز وابسته هست ( مثلا توانایی کاربرد دانش واژگانی قبلی و تفسیرو پیشنی بینی آن، و توانایی کنترل درک طرف مقابل )

توسط مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی تهران دکترای تخصصی گفتاردرمانیاز دانشگاه علوم پزشکی تهران

 
چگونه حافظه بینایی و شنیداری را تقویت کنیم؟ گفتار درمانی در کودکان دارای تاخیر کلامی اصول مداخلات گفتاردرمانی در کودکان دو زبانه درمان لکنت کودکان با تکنیک قوانین روانی کلام یا FRP کاردرمانی