بازیهایی برای افزایش تمیز گفتار

بازیهایی برای افزایش تمیز گفتار

با استفاده از بازیهایی برای افزایش تمیز گفتار میتوان وضعیت گفتار را بهبود بخشید.

تمیز گفتار یکی از مهارتهای پیش کلامی لازم برای بهبود گفتار و زبان است

صداها و عبارات کشیده و منقطع بازیهایی برای افزایش تمیز گفتار

□ صداهای کشیده و منقطع:
صدای کشیده مثل هـ‌ هـ هـ هـ (هواپیما)
صدای منقطع مثل ق ق ق (قایق)
با مجموعه‌ای از هواپیماها و قایقهای اسباب‌بازی شروع به بازی کردن کنید. تصاویر آنها را بکشید و صدایشان را تولید نمائید. تصویری از دریا و آسمان را بر روی تخته سیاه یا یک ورقه بزرگ کاغذ ترسیم نمائید. هنگامی که می‌گویید «ه ه» نحوه قرارگیری هواپیما در آسمان را به کودک نشان دهید و هنگام تولید صدای «ق ق» کودک می‌تواند قایق را در داخل دریا بگذارد.

□ سایر صداهای کشیده و منقطع:

صداهای بلند: اواواواو……. (باد)
صداهای کوتاه: پ پ پ (ماهی)
هنگام تولید صدای «اواو» ابرها را در آسمان (تصویر) و درحین تولید صدای «پ پ» ماهی‌ها را در دریا بچسبانید.

□ عبارات کشیده ومنقطعبازیهایی برای افزایش تمیز گفتار

عبارات کوتاه: بدوـ‌ وایسا‌ـ بپرـ‌ بالاـ‌ بزن
عبارات بلند: “دور بزن” ‌ـ “آماده به جای خود” ـ “برو به طرف در” ـ‌ “دستت بگذار روی سرت”
دو عبارت مثل (“بدو” ـ “آماده بجای خود”) را از فهرستهای فوق انتخاب کنید یکی از دستورهای مذکور را به کودک ارائه کنید و با استفاده از اشارات، ژست و توصیف (در صورت لزوم) به وی نشان دهید که چه کاری را باید انجام دهد. در واقع کودک با تمرین می‌آموزد که بیان دو دستور تفاوت قائل شود و فعالیت مناسب را بدون کمک گرفتن انجام دهد.