دو زبان حرف زدن باعث دیر زبان باز کردن می شود؟

دو زبانگی باعث دیر زبان باز کردن کودک می شود

دو زبان حرف زدن

دو زبانگی باعث دیر زبان باز کردن کودک می شود!!!

برخی از والدین اعتقاد دارند که آموزش همزمان باعث باز تاخیر در زبان باز کردن کودک میشود.

این باور و اعتقاد پایه علمی درستی ندارد.

متاسفانه اعتقاد به این باور باعث می شود که والدین نگران مهارتهای کلامی فرزند دوزبانه خود باشند.

برخی از موارد نیز اطرافیان به این والدین می گویند که به یک زیان بچسبند و فقط یک زبان یاد دهند.

این مساله به خاطر اعتقادات و باورهایی است که از قدیم گفته اند که دو زبانه ها در مهارتهای گفتاری خود مشکل دارند.

تحقیقات علمی مختلف ثابت کرده اند که کودکان اگر بطور همزمان در معرض دو و یا چند مورد آن قرار گیرند.

همه آنها را که در معرض آنها قرار گرفته اند بی کم و کاست و بدون هیچ نقصی یاد خواهند گرفت.

متخصصان ثابت کرده اند که این عامل بر مهارتهای گفتاری کودکان هیچ تاثیری ندارد..

تحقیقات مختلف نشان داده است که این عامل حتی بر طریقه صحبت کردن کودک نیز اثر منفی ندارد.

یافته های مختلف نشان داده است اگر کودکی دیر زبان باز می کند آموزش همزمان آنها باعث نمی شود که زبانش دیرتر باز شود.

تحقیقات نشان داده است این کودکان در مقایسه با یک زبانه ها در یادگیری مهارت های حرف زدن هیچ تفاوتی ندارند.

این عامل باعث می شود که کودک مهارتهای گفتاری بیشتری را به دست بیاورد

این توانایی سبب افزایش تواناییهای شناختی، زبانی، توجه و تمرکز، افزایش قدرت تصمیم گیری، افزایش تاثیر گذاری بر محیط و ……..گردد.