روشهای تقویت مهارتهای گفتار و زبان کدام است؟

شکستن کارهای عصرانه – روی کاغذ – می تواند فوق العاده مفید باشد.

 پاداش ها نیز براساس وظیفه و انگیزه هر کودک خاص متفاوت است.

کودک  ممکن است یک قطعه آب نبات کوچک به خاطر  پایان دادن به هر فصل از کتاب به دست آورد.

کودکی که عاشق بازی های ویدئویی است ، اگر بداند که می تواند 20 دقیقه بازی کند ، ممکن است به مطالعه ادامه دهد.

روشهای تقویت مهارتهای گفتار روش گفتگو با خود

 درباره کارهایی که انجام می دهید صحبت کنید.

 آنچه در دست دارید ، اعمالی که انجام می دهید ، آنچه می بینید ، احساس شما و آنچه می شنوید ، بو می کنید یا مزه می کنید را توصیف کنید.

در مورد همه اینها صحبت کنید!

فرزند شما با شنیدن صحبت شما در مورد همه آن موارد یاد می گیرد.

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
تئوریهای اتیسم چگونه اوتیسم را توضیح می دهد؟

 آنها در اینجا مهم این است که سخنان شما کوتاه باشد.

 به عنوان یک قاعده کلی ، شما باید با عباراتی صحبت کنید که دارای طول یکسان با کودکتان یا کمی طولانی تر هستند.

به عنوان مثال ، اگر کودک شما هنوز صحبت نمی کند یا هربار فقط از یک کلمه استفاده می کند ، باید در عبارات یک کلمه ای و دو کلمه ای صحبت کنید

 مانند “تو پ. پرت كردن. توپ پرتاب کنید. توپ ”.

 اگر کودک شما بیشتر از کلمات منفرد استفاده می کند اما شروع به جمع آوری چند جمله دو کلمه ای دارد ، هنگام صحبت با کودک خود از بسیاری از عبارات دو کلمه ای استفاده کنید اما برخی از گفته های سه کلمه ای و همچنین چند جمله را به زبان بیاورید –

کلمات :از تکرار همان چند بارکلمات  نترسید. کودکان از طریق تکرار یاد می گیرند!

ادامه در صفحه بعد

از مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی تهران دکترای تخصصی گفتاردرمانیاز دانشگاه علوم پزشکی تهران