تفاوت مردان و زنان در تئوری نهایت مغز مذکر در اتیسم

علایمی از اتیسم که از شواهد تایید کننده تئوری نهایت مغز مذکر است.

۱- مردان در مقایسه با زنان در فالیت های بینایی_ فضایی قویتر هستند

بیماران مبتلا به اتیسم و آسپرگر نیز در فعالیت های بینایی_ فضایی بهتر از زنان عمل می کنند مانند آزمون یافتن تصاویر پنهان (جولیفی و بارون کوهن).

۲- شیوع اتیسم در مردان بیش از زنان می باشد که میتواند از شواهد تایید کننده باشد.

۳- رشد مهارتهای زبانی در مردان کندتر از زنان می باشد که میتواند از شواهد تایید کننده باشد.

مبتلایان به اتیسم نیز دارای تاخیر در رشد مهارتهای زبانی می باشند که میتواند از شواهد تایید کننده باشد. (روتر، ۱۹۷۸).

رشد مهارتهای اجتماعی مردان و زنان

۴-رشد مهارتهای اجتماعی در مردان کند تر از زنان می باشد.

مبتلایان به اتیسم در رشد مهارتهای اجتماعی تاخیر بیشتری را دارند (اوریودان، بارون کوهن، جونز، استون و پلاایستید، ۱۹۹۶).

مهارت ذهن خوانی

۵- زنان در مهارتهای ذهن خوانی نسبت به مردان تواناتر هستند.

کودکان مبتلا به اتیسم و آسپرگر دارای نقص شدید در توانایی های ذهن خوانی هستند (بارون کوهن و همکاران ۱۹۹۶).

۶- والدین کودکان مبتلا به اتیسم و آسپرگر توانایی های بینایی فضایی فوق العاده ای را از خود نشان می دهند

و در ذهن خوانی نسبتا کند عمل می کنند (بارون کوهن و هامر).

آناتومی و عملکرد مغز در مردان و زنان

۷- کارپوس کالوزم مردان نسبت به زنان کوچکتر می باشد

و مبتلایان به اتیسم و آسپرگر دارای کاپوس کالوزم کوچکتری از مردان هستند (ایگاس، کورچیسن و سایتو، ۱۹۹۴).

۸- چپ دستی در مردان شایع تر است و در میان مبتلایان به اتیسم نیز شیوع چپ دستی بالاتر می باشد.

فین، هومس، کاپلان، لوسی و واترهوس در ۱۹۸۴ شیوع چپ دستی در اتیسم را ۱۸ در صد گزارش نمودند.

ساتز و همکاران در ۱۹۸۶ شیوع چپ دستی را در مبتلایان به اتیسم ۲۲ درصد گزارش نمودند.

باید اضافه نماییم که برتری دستی غیر عادی در کودکان دارای تاخیر رشدی نیز مشاهده می شود (بیشاپ، ۱۹۹۰).

سوالی که باقی می کاند این است که آیا برتری دستی غیر عادی ویژه ی اتیسم است و یا به خاطر تاخیر رشدی است که در دوسوم کودکان اتیسم مشاهده می گردد.

۹- در جمعیت انسانهای عادی مغز مردان سنگین تر از مغز زنان میباشد

و مغز مبتلایان به اتیسم از مغز مردان نیز سنگین تر می باشد (بایلی، ۱۹۹۴).

۱۰ – مردان دارای تواناییهای بیشتر در مهارتهای ریاضی، مکانیکی و بینایی_ فضایی نسبت به زنان هستند که در جمعیت زنان و مردان نیز مشخص می باشد

والدین کودکان اتیسم و آسپرگر نیز این ویژگی را به شکل نامناسبی نشان می دهند (بارون کوهن، ویلورایت، بولتون، استوت و گودیر، ۱۹۹۶).

این تواناییها به جسم قومی خوب نیاز دارند در حالیکه به مهارتهای روان قومی ای به رشد یافتگی جسم قومی نیاز ندارند.

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
تئوریهای اتیسم چگونه اوتیسم را توضیح می دهد؟