صدای /د/

به فرزند خود بیاموزید که چگونه زبان را برای/ د / قرار دهد

اگر بلند کردن نوک زبان مشکلی ندارد ، این مسئله به سادگی مسئله جایگیری است.

 به کودک خود نشان دهید که زبان آنها برای هر صدا در چه موقعیتی قرار دارد.

 این می تواند با یک آینه انجام شود – این سرگرم کننده ترین و مؤثرترین است زیرا می توانید با ساخت چهره های احمقانه تمرین کنید.

در صورت امتحان کردن ، چهره های احمقانه درست کنید از آینه استفاده کنید و صورتهای احمقانه درست کنید.

راه دیگر برای تولید صدا توسط فرزند شما این است که سعی کنید با زبان لثه ها را در پشت دندانهای جلویی تحریک کنید.

 نوک زبان را با یک مسواک کوچک بکشید ، سپس به کودک بگویید که نوک زبان را در پشت دندانهای جلوی خود قرار دهد.

 با این کار صدای د تولید می شود.

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
نظریه ی انسجام مرکزی چیست؟ اتیسم را چگونه توضیح می دهد؟