پس از ارزیابی و دریافت اطلاعاتی از

الف – شروع و سیر لکنت

ب- تاثیر آن به کودک و خانواده

پ- تعیین شدت لکنت

این برنامه در دو مرحله اجرا می شود.

مرحله اول لیدکامب

طی این مرحله ، والد و کودک هفته ای یک جلسه در کلینیک حاضر می شوند.

والدین درمان را هر روز در محیط زندگی کودک اجرا می کنند.

فعالیت های زیر در جلسه حضوری کلینیکی انجام می شود :

  • سنجش درصد هجاهای لکنت شده کودک در داخل کلینیک بوسیله درمانگر
  • تعیین شدت لکنت نمونه گفتاری کودک از سوی والد و درمانگر
  • بررسی نمرات شدت لکنت هفته ی گذشته کودک بوسیله درمکانگر
  • مقایسه نمرات شدت لکنت روزانه هفته گذشته با نمونه کلینیکی بوسیله والد و درمانگر
  • مذاکره در مورد شیوه های مورد استفاده و پیشرفت بالینی کودک در طی هفته گذشته
  • بحث با والدین در مورد تغییرات لازم در شیوه های درمانی هفته آینده
  • اجرای عملی تغییرات اعمال شده در شیوه های درمانی توسط درمانگر
  • اجرای عملی تغییرات اعمال شده توسط والد، بعد از تقلید از درمانگر
  • ارائه خلاصه ای از آنچه که در هفته آینده مورد انتظار است
  • پاسخ گویی و پرداختن به سوالات و حل مسائل مطرح شده احتمالی از جانب والد

اوایل مرحله اول درمان لیدکامب:

ادامه در صفحه بعدی

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
باور های اشتباه دو زبانگی کودکان