بازخورد های کلامی در طی مکالمات سازمان یافته ارایه شود.

حداکثر روزی یک بار در ۱۰ تا ۱۵ دقیقه ارائه می شود.

به تدریج و پس از کاهش شدت لکنت روزانه و همچنین اطمینان یافتن از ارائه صحیح و به جای بازخورد های کلامی

والدین می توانند بازخورد های کلامی را در مکالمات ساختارنیافته و در زمان های متفاوتی از روز نیز ، ارائه کنند.

زمانی که لکنت کودک به سطح خیلی پایینی می رسد ، مرحله دوم درمان شروع می شود.

* معیار ورود به مرحله دوم درمان لیدکامب شامل :

۱- درصد هجاهای لکنت شده کلینیکی کمتر از ۱% 

     ۲- نمرات شدت لکنت  ۱ یا ۲ در طی هفته گذشته  است.

حداقل ۴ مورد از نمرات شدت لکنت ها باید ۱ باشد.

“این دو معیار باید سه هفته متوالی حفظ شوند.”

مرحله دوم لیدکامب:

طی مرحله دوم برنامه لیدکامب

به تدریج بازخورد های کلامی والدین و دفعات مراجعه به کلینیک بصورت کاملا نظام مند کاهش می یابد.

این مرحله ممکن است تا یک دوره چندماهه و یا چندساله طول بکشد.

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
توانایی کودکان در ۱۸ ماهگی

این مرحله تا زمانی که سطح پایین لکنت حفظ شود، ادامه یابد.

*  هدف مرحله اول لیدکامب

ادامه در صفحه بعدی