کاهش فراوانی لکنت کودک به سطح ناچیز و حفظ این کاهش برای یک دوره کلینیکی معنی دار است .

* هدف اولیه مرحله دوم درمان لیدکامب

حفظ آن دو معیار در طول جند ماه است.

معمولا تکمیل این مرحله ، ۱۰-۱۲ ماه طول می کشد.

در طول مرحله یک ، والدین و کودک معمولا بصورت هفتگی یک جلسه ۴۵-۶۰ دقیقه در کلینیک حضور می یابند.

در طول مرحله دو ،

ملاقات های کلینیکی کوتاه شده (۳۰ دقیقه)

بسامد ملاقات ها از دو هفته یک بار در ابتدای مرحله ۳ و تا ۱۶ هفته فاصله بین آخرین ملاقات ها کاهش می یابد.

می توان انتظارداشت که هر کودک ۴ تا ۷ ماه (۱۶ تا ۳۰ جلسه) برای تکمیل مرحله ۱ و بیشتر از ۱۰ تا ۱۲ ماه ( ۷تا۱۰ جلسه) برای تکمیل مرحله ۲ درمان دریافت کند.

مواد مورد نیاز در برنامه لیدکامپ

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
تواناییهای کودکان در ۳۰ ماهگی

لیدکامب در محیط زندگی کودک اجرا می شود

بنابراین وسائل همان وسائلی هستند که والدین در زندگی روتین روزمره به کار می برند.

آنچه مهم است توانایی والدین در اندازه گیری شدت لکنت روزانه کودک است.

  1. قبل از شروع مرحله ۱ ،
  2. والدین باید اطلاعاتی را دریافت کنند تا ماهیت درمان را بدانند.
  3. ابزاری برای اندازه گیری گفتار = SS% درصد هجاهای لکنت شده
  4. ابزار های درمانی برای استفاده در طول ملاقات کلینیکی

یک سری کتاب مصور شامل اطلاعات بینایی اندک در هر صفحه و یکسری دیگر تصاویر پیچیده تر

سری های اسباب بازی های مختلف که کودک ، والدین و درمانگر بتوانند باهم بازی کنند مثل سری مزرعه و حیوانات

چندین سری اسباب بازی هایی با قطعات کوچک متصل به هم مثل سری مکعب های رنگی و …

شیوه کار لیدکامب

ادامه در صفحه بعدی