متخصصان مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

عاثم

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
تواناییهای کودکان در دو سالگی چیست؟ وآنها باید چه تواناییهایی داشته باشند؟

توسط مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی تهران دکترای تخصصی گفتاردرمانیاز دانشگاه علوم پزشکی تهران