متخصصان مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

ابوالعلایی

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
تشخیص افتراقی چیست؟ و در اختلال زبانی چگونه صورت می گیرد؟

توسط مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی تهران دکترای تخصصی گفتاردرمانیاز دانشگاه علوم پزشکی تهران