متخصصان مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

فاطمه اژدر زاده

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
نقش گفتار درمان و مسولیتهایش درمشکلات ذهنی

توسط مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی تهران دکترای تخصصی گفتاردرمانیاز دانشگاه علوم پزشکی تهران