متخصصان مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

حمیده علیی

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
صدای ق غ و چگونگی اصلاح آن

توسط مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی تهران دکترای تخصصی گفتاردرمانیاز دانشگاه علوم پزشکی تهران