متخصصان مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

متخصصان کاردرمانی

کاردرمانی حسن وحیدی

سوابق آموزشی:
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از سال 1396
سوابق پژوهشی:
1 درك کاردرمانگرها از عملکردهاي بالینی غیر اخلاقی در حیطه اختلال عملکرد جسمی بزرگسالان فصلنلمه علمی پژوهشی طب توانبخشی- دوره چهارم شماره دوم -تابستان 94
2 درک کاردرمانگر ها از عوامل موثر بر عملکرد غیراخلاقی در حیطه اختلال
عملکرد جسمی بزرگسالان
فصلنلمه علمی پژوهشی طب
توانبخشی حسن وحیدي بله
3 تبیین راهکارهای ارتقاء عملکرد اخلاقی از دیدگاه کاردرمانگران در حیطه اختلال عملکرد جسمی بزرگسالان
فصلنلمه علمی پژوهشی طب
توانبخشی حسن وحیدي بله

شماره عنوان مقاله نام همایش ملی/ بین المللی نقش
1 درک کاردرمانگرها ازعملکردهای بالینی غیراخلاقی درحیطه اختلالات جسمی بزرگسالان بیستمین کنگره کاردرمانی ایرن ملی نفر اول و سخنران
2 بررسی عوامل موثر بر عملکرد غیر اخلاقی کاردرمانگران در حیطه جسمی حرکتی بزرگسالان بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران ملی نفر اول و سخنران
3 Ethical issues in occupational therapy in adults’ physical dysfunction field بیست و دومین کنگره کاردرمانی ایران ملی نفر اول و سخنران
4 درک کاردرمانگرها از ارائه ی راهکارهایی در ارتقاء عملکرد اخلاقی در حیطه اختلال عملکرد جسمی بزرگسالان بیست و سومین کنگره کاردرمانی ایران ملی نفر اول و سخنرا

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
گفتاردرمانی سمنان کجاست؟ و شامل چه مراکزی است؟

توسط مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی تهران دکترای تخصصی گفتاردرمانیاز دانشگاه علوم پزشکی تهران