متخصصان مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

متخصصان روانشناسی، مشاوره و آموزش

دکتر بیرامیدکتر ناصر بیرامی

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
دیز آرتری چیست؟ و علایم گفتاری دیز آرتری کدام است؟

توسط مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی تهران دکترای تخصصی گفتاردرمانیاز دانشگاه علوم پزشکی تهران