مجله صوتی توانبخشی

تاخیر گفتار

پادکست اگر فرزندتان تاخیر گفتاردرارد چه باید کرد؟به زبان فارسی

پادکست تاخیر گفتار کودک چیست؟ به زبان فارسی

پادکست والدینچهکاریرابرایکمکبهتاخیرگفتارمیتوانندانجامبدهندفارسی

پادکست مفهومتاخیرگفتاروتاخیرزبانفارسی

پادکست معالجه و درمان تاخیر گفتار

پادکست عوامل ایجاد تاخیر گفتار

پادکست عللایجادتاخیرگفتاروزبانفارسی

پادکست علایم تاخیر گفتار فارسی

پادکست تشخیص تاخیر گفتار و زبان

پادکست عللمشکلاتتاخیرگفتاروزبانچیست؟وچهویژگی‌هاییدارد؟

پادکستهای تواناییهای کودکان در سنین مختلف

تواناییهای کودکان در 14 ماهگی یا یکسال و دو ماهگی

تواناییهای کودک 14 ماهه یا یکسال و دو ماهه در حیطه حرکات درشت

تواناییهای حرکات ظریف در کودکان چهارده ماهه یا یکسال و دو ماهه

تواناییهای شخصی اجتماعی کودکان 14 ماهه یا یکسال و دو ماهه

تواناییهای کودک 14 ماهه یا یکسال و دو ماه در حیطه  برقراری ارتباط

تواناییهای کودکان 14 ماهه یا یکسال و 2 ماهه در حیطه حل مسئله

تواناییهای کودکان در

تواناییهای کودک 14 ماهه یا یکسال و دو ماهه در حیطه حرکات درشت

تواناییهای حرکات ظریف در کودکان چهارده ماهه یا یکسال و دو ماهه

تواناییهای شخصی اجتماعی کودکان 14 ماهه یا یکسال و دو ماهه

تواناییهای کودک 14 ماهه یا یکسال و دو ماه در حیطه  برقراری ارتباط

تواناییهای کودکان 14 ماهه یا یکسال و 2 ماهه در حیطه حل مسئله

 

 
گروه روانشناسی و آموزش یاشام چگونه حافظه بینایی و شنیداری را تقویت کنیم؟ گفتار درمانی در کودکان دارای تاخیر کلامی اصول مداخلات گفتاردرمانی در کودکان دو زبانه درمان لکنت کودکان با تکنیک قوانین روانی کلام یا FRP کاردرمانی