یکی از مفاهیمی که یادگیری آنها می تواند گفتار کودک را تحت تاثیر قرار داده و ارتباط با کودک را راحتتر نماید یادگیری مفاهیم شناختی افعال است.

مفاهیم شناختی افعال پرکاربرد را از لینک زیر دانلود نمایید.

[email-download-link namefield=”YES” id=”7″]