مقیاس بالینی مشکلات توجه

مقیاس بالینی مشکلات توجه

مقیاس بالینی مشکلات توجه

مدت زمان تخمینی مطالعه: 2 دقیقه

فهرست مطالب

مقیاس بالینی مشکلات توجه یکی از مقیاسهایی است که میتوانیم بااستفاده از آن به مشکلات توجه کودک پی ببریم و در صورت نیاز به متخصص مراجعه نماییم.

مقیاس بالینی مشکلات توجه
(لطفا این پرسشنامه را در طول هفته کامل کنید)
تاریخ ارزیابی: نام کودک:
داروهای مصرفی:تکمیل شده توسط:
هرآیتم توصیف کننده ی وضعیت دانش آموزا را در طول یک هفته بررسی و علامت بزنید
۲ = کاملاً صحیح۱ = تا حدی صحیح۰ = غلط

بعد از ظهر

 

قبل از ظهر

۲۱۰ناتوانی در اتمام یک فعالیت۱ ۲۱۰ناتوانی در اتمام یک فعالیت۱
۲۱۰ناتوانی در تمرکز(عدم توجه طولانی یک فعالیت)۲۲۱۰ناتوانی در تمرکز(عدم توجه طولانی یک فعالیت)۲
۲۱۰ناتوانی در حفظ سکوت، بی قراری، بیش فعالی۳۲۱۰ناتوانی در حفظ سکوت، بی قراری، بیش فعالی۳
۲۱۰وول خوردن۴۲۱۰وول خوردن۴
۲۱۰افکار بیهوده، انحراف فکر۵۲۱۰افکار بیهوده، انحراف فکر۵
۲۱۰تکانش گری، عمل کردن بدون فکر۶۲۱۰تکانش گری، عمل کردن بدون فکر۶
۲۱۰ناتوانی در پیروی کردن از دستورات۷۲۱۰ناتوانی در پیروی کردن از دستورات۷
۲۱۰حاضر جوابی۸۲۱۰حاضر جوابی۸
۲۱۰شلوغ کاری(شلختگی)۹۲۱۰شلوغ کاری(شلختگی)۹
۲۱۰بی توجهی، حواسپرتی۱۰۲۱۰بی توجهی، حواسپرتی۱۰
۲۱۰پرگویی۱۱۲۱۰پرگویی۱۱
۲۱۰ناتوای در انجام تکالیف۱۲۲۱۰ناتوای در انجام تکالیف۱۲
توضیحات اضافی:…..

مطالب مفید بیشتر
مهارتهای پیش کلامی شامل چه مهارتهایی است؟

توسط مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی تهران دکترای تخصصی گفتاردرمانیاز دانشگاه علوم پزشکی تهران

 
چگونه حافظه بینایی و شنیداری را تقویت کنیم؟ گفتار درمانی در کودکان دارای تاخیر کلامی اصول مداخلات گفتاردرمانی در کودکان دو زبانه درمان لکنت کودکان با تکنیک قوانین روانی کلام یا FRP کاردرمانی