مقیاس بالینی مشکلات توجه

مقیاس بالینی مشکلات توجه یکی از مقیاسهایی است که میتوانیم بااستفاده از آن به مشکلات توجه کودک پی ببریم و در صورت نیاز به متخصص مراجعه نماییم.

مقیاس بالینی مشکلات توجه
(لطفا این پرسشنامه را در طول هفته کامل کنید)
تاریخ ارزیابی: نام کودک:
داروهای مصرفی: تکمیل شده توسط:
هرآیتم توصیف کننده ی وضعیت دانش آموزا را در طول یک هفته بررسی و علامت بزنید
۲ = کاملاً صحیح ۱ = تا حدی صحیح ۰ = غلط

بعد از ظهر

 

قبل از ظهر

۲ ۱ ۰ ناتوانی در اتمام یک فعالیت ۱ ۲ ۱ ۰ ناتوانی در اتمام یک فعالیت ۱
۲ ۱ ۰ ناتوانی در تمرکز(عدم توجه طولانی یک فعالیت) ۲ ۲ ۱ ۰ ناتوانی در تمرکز(عدم توجه طولانی یک فعالیت) ۲
۲ ۱ ۰ ناتوانی در حفظ سکوت، بی قراری، بیش فعالی ۳ ۲ ۱ ۰ ناتوانی در حفظ سکوت، بی قراری، بیش فعالی ۳
۲ ۱ ۰ وول خوردن ۴ ۲ ۱ ۰ وول خوردن ۴
۲ ۱ ۰ افکار بیهوده، انحراف فکر ۵ ۲ ۱ ۰ افکار بیهوده، انحراف فکر ۵
۲ ۱ ۰ تکانش گری، عمل کردن بدون فکر ۶ ۲ ۱ ۰ تکانش گری، عمل کردن بدون فکر ۶
۲ ۱ ۰ ناتوانی در پیروی کردن از دستورات ۷ ۲ ۱ ۰ ناتوانی در پیروی کردن از دستورات ۷
۲ ۱ ۰ حاضر جوابی ۸ ۲ ۱ ۰ حاضر جوابی ۸
۲ ۱ ۰ شلوغ کاری(شلختگی) ۹ ۲ ۱ ۰ شلوغ کاری(شلختگی) ۹
۲ ۱ ۰ بی توجهی، حواسپرتی ۱۰ ۲ ۱ ۰ بی توجهی، حواسپرتی ۱۰
۲ ۱ ۰ پرگویی ۱۱ ۲ ۱ ۰ پرگویی ۱۱
۲ ۱ ۰ ناتوای در انجام تکالیف ۱۲ ۲ ۱ ۰ ناتوای در انجام تکالیف ۱۲
توضیحات اضافی:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
سندروم ویلیامز چیست؟ ویژگیهای سندرم ویلیامز کدام است؟