ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی چیست؟

افراد دارای ناتوانی ذهنی یک گروه ناهمگن هستند و مهارت های ارتباطی به دلیل عواملی مانند شدت ، شرایط همزمانی و سایر عوامل رفتاری ، عاطفی و اجتماعی می تواند متفاوت باشد.

شرایطی که معمولاً با ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی اتفاق می افتد – یا کاملاً همراه است

 شامل ASD ، فلج مغزی ، سندرم داون ، سندرم الکل جنینی و سندرم X شکننده است.

 سایر شرایطی که ممکن است با ناتوانی ذهنی نیز اتفاق بیفتد عبارتند از:

اختلال اضطراب ، اختلال کمبود توجه / بیش فعالی ، افسردگی و دو قطبی ، اختلال کنترل تکانه و اختلال افسردگی اساسی (APA ، 2013).

شرایط بهداشتی مرتبط با آن

افراد دارای ناتوانی ذهنی ممکن است بیش از سایرین در جمعیت عمومی دارای مشکلات بهداشتی باشند ، که اغلب در نتیجه مراقبت های بهداشتی ناکافی ، دسترسی محدود به خدمات با کیفیت ، و محدودیت های ارتباطی است.

بیماریهای مرتبط با شیوع بیشتر در افراد دارای ناتوانی ذهنی شامل:

    اختلالات اضطرابی

    کاهش شنوایی

    بیماری های قلبی

    مشکلات مرتبط با چاقی

    فعالیت تشنج

    اختلال بینایی

اختلالات یادگیری

به عنوان بخشی منظم از آموزش پزشکی ، می توان توجه بیشتری به نیازهای ویژه بهداشتی افراد معلول اختصاص داد (سالیوان و همکاران ، 2011).

رسیدگی به نابرابری های بهداشتی و همچنین ارائه مراقبت های بهداشتی و آموزش پزشکی کافی می تواند باعث بهبود کیفیت زندگی و افزایش طول عمر در افراد دارای ناتوانی ذهنی شود.

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
دیس گرافی اکتسابی (آگرافی) یا اختلال نوشتاری

توسط مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی تهران دکترای تخصصی گفتاردرمانیاز دانشگاه علوم پزشکی تهران