مارس 2020

تشخیص افتراقی چیست؟ و در اختلال زبانی چگونه صورت می گیرد؟

2020-03-27T18:45:24+04:30

تشخیص افتراقی چیست؟ و در اختلال زبانی چگونه صورت می [...]

تشخیص افتراقی چیست؟ و در اختلال زبانی چگونه صورت می گیرد؟2020-03-27T18:45:24+04:30

اختلال در بازیابی واژگانی (آنومی) چیست؟ آنومی چگونه درمان می شود؟

2020-03-27T00:12:33+04:30

اختلال در بازیابی واژگانی (آنومی) چیست؟ آنومی چگونه درمان می [...]

اختلال در بازیابی واژگانی (آنومی) چیست؟ آنومی چگونه درمان می شود؟2020-03-27T00:12:33+04:30

روش درمان گفتار آهنگین (MIT) چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

2020-03-22T12:21:47+04:30

روش درمان گفتار آهنگین (MIT) چیست؟ و چه کاربردی دارد؟ [...]

روش درمان گفتار آهنگین (MIT) چیست؟ و چه کاربردی دارد؟2020-03-22T12:21:47+04:30

درمان زبان محور آفازی (LOT) چیست؟ و چگونه استفاده می شود؟

2020-03-22T00:50:17+04:30

درمان زبان محور آفازی (LOT) چیست؟ و چگونه استفاده می [...]

درمان زبان محور آفازی (LOT) چیست؟ و چگونه استفاده می شود؟2020-03-22T00:50:17+04:30

آفازی چیست؟ و ویژگی محرکهای زبانی، در درمان بیماران آفازی کدام است؟

2020-03-22T20:20:27+04:30

آفازی چیست؟ و ویژگی محرکهای زبانی، در درمان بیماران آفازی [...]

آفازی چیست؟ و ویژگی محرکهای زبانی، در درمان بیماران آفازی کدام است؟2020-03-22T20:20:27+04:30

آفازی یا زبان پریشی چیست؟ چگونه طبقه بندی می شود؟

2020-03-22T20:14:17+04:30

آفازی یا زبان پریشی چیست؟ چگونه طبقه بندی می شود؟ [...]

آفازی یا زبان پریشی چیست؟ چگونه طبقه بندی می شود؟2020-03-22T20:14:17+04:30

فوریه 2020

اکولالیا چیست؟ انواع آن کدام است؟ و با پالی لالیا چه تفاوتی دارد؟

2020-03-18T11:52:57+03:30

اکولالیاچیست؟ انواع آن کدام است؟ بسیاری از کودکان مبتلا [...]

اکولالیا چیست؟ انواع آن کدام است؟ و با پالی لالیا چه تفاوتی دارد؟2020-03-18T11:52:57+03:30

زبان مادری چیست و چه اهمیتی برای انسانها دارد؟

2020-02-20T16:55:51+03:30

زبان مادری چیست و چه اهمیتی دارد؟ یادگرفتن صحبت [...]

زبان مادری چیست و چه اهمیتی برای انسانها دارد؟2020-02-20T16:55:51+03:30
بارگذاری مطالب بیشتر