آوریل 2018

گفتار درمانی یزد کجاست؟ و کودک خود را به کدام گفتار درمانی ببرم؟

2020-07-20T10:49:42+04:30

گفتار درمانی یزد کجاست؟ و کودک خود را به کدام

گفتار درمانی یزد کجاست؟ و کودک خود را به کدام گفتار درمانی ببرم؟2020-07-20T10:49:42+04:30

گفتار درمانی ارومیه و گفتار درمانی آذربایجان غربی

2020-07-29T16:01:19+04:30

گفتاردرمانی ارومیه و گفتار درمانی آذربایجان غربی در زیر لیستی

گفتار درمانی ارومیه و گفتار درمانی آذربایجان غربی2020-07-29T16:01:19+04:30

فوریه 2018

مشکلات و تاخیر در رشد گفتار و زبان کدامند؟ و چه ویژگیهایی دارند؟

2020-04-11T10:11:10+04:30

مشکلات و تاخیر در رشد گفتار و زبان علل

مشکلات و تاخیر در رشد گفتار و زبان کدامند؟ و چه ویژگیهایی دارند؟2020-04-11T10:11:10+04:30

حافظه

2019-12-15T23:57:27+03:30

حافظه پژوهشگران کشف کرده اند که حافظه دست کم در سه مرحله تشکیل میشود : حافظه ی حسی، حافظه ی کوتاه مدت، حافظه ی بلند مدت *نوع حسی اطلاعات را به طور گذرا نگه میدارد. *نوع کوتاه مدت اطلاعات را تا زمانی نگه میدارد که مورد استفاده قرار دهد * نوع بلند مدت اطلاعات را برای همیشه نگه میدارد حافظه حسی اطلاعات محیط بیرون را در شکل حسی اولیه اش فقط برای یک لحظه نگه می دارد.

حافظه2019-12-15T23:57:27+03:30
بارگذاری مطالب بیشتر