دسامبر 2017

بازیهایی برای افزایش تمیز گفتار

بازیهایی برای افزایش تمیز گفتار با استفاده از بازیهایی برای افزایش تمیز گفتار میتوان وضعیت گفتار را بهبود بخشید. صداها و عبارات کشیده و منقطع □ صداهای کشیده و منقطع: صدای کشیده مثل هـ‌ هـ هـ هـ (هواپیما) صدای منقطع مثل ق ق ق (قایق) با مجموعه‌ای از هواپیماها و قایقهای اسباب‌بازی شروع به بازی کردن کنید.

بارگذاری مطالب بیشتر