دسامبر 2017

دیزآرتری آتاکسیک چیست؟ ویژگیهای گفتاری آن کدام است؟

2020-06-25T15:53:46+04:30

دیزآرتری آتاکسیک مخچه مرکز مهم هماهنگی و یک‍پارچه سازی

دیزآرتری آتاکسیک چیست؟ ویژگیهای گفتاری آن کدام است؟2020-06-25T15:53:46+04:30

سندرم داون چیست؟ انواع آن کدام است؟ چگونه تشخیص داده می شود؟

2020-07-18T09:35:22+04:30

سندروم داون چیست؟ سندرم داون از نام یک پزشک انگلیسی

سندرم داون چیست؟ انواع آن کدام است؟ چگونه تشخیص داده می شود؟2020-07-18T09:35:22+04:30

مغز زنان و مغز مردان متفاوت است؟ تفاوتهای آنها کدام است؟

2020-06-14T10:07:59+04:30

آیا مغز زنان و مردان متفاوت است؟ تفاوتهای آنها کدام

مغز زنان و مغز مردان متفاوت است؟ تفاوتهای آنها کدام است؟2020-06-14T10:07:59+04:30

نهایت مغز مذکر اتیسم چیست و چگونه رفتارهای کودکان اتیسم با آن توضیح داده می شوند؟

2020-05-31T10:15:43+04:30

نهایت مغز مذکر اتیسم [۱]: در این فصل دیدگاه جدیدی

نهایت مغز مذکر اتیسم چیست و چگونه رفتارهای کودکان اتیسم با آن توضیح داده می شوند؟2020-05-31T10:15:43+04:30

منشا رشدی تئوری ذهن تواناییهای فرد را چگونه توضیح می دهد؟

2020-06-22T08:13:39+04:30

تئوری ذهن یکی از تئوریهای مطرح در اتیسم،  تئوری ذهن

منشا رشدی تئوری ذهن تواناییهای فرد را چگونه توضیح می دهد؟2020-06-22T08:13:39+04:30
بارگذاری مطالب بیشتر