دسامبر 2017

نقش گفتاردرمانگر در اتیسم / اوتیسم چیست؟ چه خدماتی ارایه می دهد

نقش گفتاردرمانگر در اتیسم / اوتیسم به نظر انجمن گفتارو

اتیسم / اوتیسم چیست؟ و چگونه تعریف و طبقه بندی میشود؟

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم

اهمیت تماس چشمی چیست؟ چگونه تماس چشمی را میتوان تقویت کرد؟

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم

اختلالات زبان چیست؟ چگونه تعریف شده و چه تاثیری دارد؟

اختلالات زبان چیست؟ چگونه تعریف شده و چه تاثیری

بارگذاری مطالب بیشتر