مارس 2020

اختلال در بازیابی واژگانی (آنومی) چیست؟ آنومی چگونه درمان می شود؟

2020-06-05T18:57:47+04:30

اختلال در بازیابی واژگانی (آنومی) چیست؟ آنومی چگونه درمان می

اختلال در بازیابی واژگانی (آنومی) چیست؟ آنومی چگونه درمان می شود؟2020-06-05T18:57:47+04:30

درمان زبان محور آفازی (LOT) چیست؟ و چگونه استفاده می شود؟

2020-03-22T00:50:17+04:30

درمان زبان محور آفازی (LOT) چیست؟ و چگونه استفاده می

درمان زبان محور آفازی (LOT) چیست؟ و چگونه استفاده می شود؟2020-03-22T00:50:17+04:30

آفازی چیست؟ و ویژگی محرکهای زبانی، در درمان بیماران آفازی کدام است؟

2020-03-22T20:20:27+04:30

آفازی چیست؟ و ویژگی محرکهای زبانی، در درمان بیماران آفازی

آفازی چیست؟ و ویژگی محرکهای زبانی، در درمان بیماران آفازی کدام است؟2020-03-22T20:20:27+04:30

فوریه 2020

اکولالیا چیست؟ انواع آن کدام است؟ و با پالی لالیا چه تفاوتی دارد؟

2020-04-07T17:30:38+04:30

اکولالیاچیست؟ انواع آن کدام است؟ بسیاری از کودکان مبتلا

اکولالیا چیست؟ انواع آن کدام است؟ و با پالی لالیا چه تفاوتی دارد؟2020-04-07T17:30:38+04:30
بارگذاری مطالب بیشتر