گفتار درمانی کودکان

 • تاخیر رشد گفتار و زبانSpeech Language Developmental Delay
 • گفتار درمانی لکنت زبان  (Stuttering)
 • بیش فعالی و کمبود توجه و تمرکز (ADHD)
 • گفتار درمانی تلفظ صداها (Articulation disorders)
 • گفتار درمانی مشکلات خواندن و نوشتن (Reading and writing disorders )
 • گفتار درمانی کم شنوایی (Hearing loss)
 • شکاف لب و کام(Lip and cleft palate)
 • گفتار درمانی مشکلات خواندن Reading problem
 • گفتار درمانی مشکلات نوشتن writing problem
 • گفتار درمانی مشکلات محاسبه و ریاضیCalculating and Mathematics Problem
 • اختلالات گفتار

گفتار درمانی بزرگسالان

 • گفتار درمانی سکته مغزی و آفازی CVA and Aphasia
 • لکنت زبان Stuttering
 • اختلالات صدا Voice disorders
 • دمانسDementia
 • پارکینسون Parkinson
 • گفتار درمانی اختلالات تلفظ صداها Articulation Disorders
 • اصلاح صدای بم یا زیر غیر عادی Voice Treatment
 • اختلالات صدا و گفتار سالمندی elderly speech and language disorders
 • مشکلات شناختی و واژه یابی Cognition and word finding problems
 • گفتار درمانی مشکلات خواندن  reading problems
 • گفتار درمانی مشکلات نوشتن writing problem
 • گفتار درمانی مشکلات محاسبه و ریاضی calculation and mathematics problems

کاردرمانی کودکان

کادرمانی جسمی حرکتی کودکان

کاردرمانی فلج مغزی

کاردرمانی تاخیر رشدی

میلومننگوسل (اسپینابیفیدا)

کاردرمانی میوپاتی ها

دیستروفی های عضلانی

SMA

ناهنجاریهای مادرزادی

کاردرمانی لوکودیستروفی

کاردرمانی ذهنی کودکان

اختلالات نافذ رشد اتیسم

کاردرمانی بیش فعالی ADHD

اختلال هماهنگی رشدی

سندرم داون و X شکننده

کاردرمانی ناتوانیهای ذهنی

مشکلات حسی حرکتی 

کاردرمانی مشکلات پردازشی

کاردرمانی بزرگسالان

کاردرمانی جسمی حرکتی بزرگسالان

سکته مغزی CVA

کاردرمانی ضربه مغزی TBI

MS

کاردرمانی در پارکینسون

کاردرمانی ضایعات نخاعی

MS

کاردرمانی میوپاتی

دیستروفی های عضلانی

کاردرمانی ارتوپدی کودکان و بزرگسالان

اختلالات ارتوپدی شانه

اختلالات ارتوپدی آرنج

اختلالات مچ دست و دست

کاردرمانی مشکلات تاندونی

مشکلات عصبی دست

کاردرمانی سندرم درد و RSD

انواع شکستگی های دست

سوختگی دست