یکپارچگی حسی سیستم پروپریوسپتیو

یکپارچگی حسی سیستم پروپریوسپتیو برای عملکرد صحیح سیستم عصبی و رژیم حسی آن مهم است.

سیستم پروپریو سپتیو به سیستم عصبی دروندادهایی را از عضلات، تاندون ها و مفاصل ارایه می دهد.

این حس برای موارد زیر مهم است

الف- برای رسیدن به چیزی چقدر فاصله داریم.

ب- چه میزان فشار نیاز است.

ج- ما در کجای فضا هستیم.

د- شمای بدنی ما چگونه است.

محرکهای پرو پریو سپتیو شامل محرکهای حرکتی، فشار و استرچ مفصل است.

توجه:

باید مواظب کسانی باشیم که مفاصل ضعیفی دارند، ددفورمیتی مفصلی دارند، آرتروز مفاصل دارند،

اگر فرد احساس درد یا ناراحتی دارد حمایت بیشتری کرده و کار را متوقف کنید.

افرادی که تون پایینی دارند و یا مفاصل آنها بسیار شل است باید استرچ کمی داده شود یا  فشار جایگزینی داده شود .

استرچ باید با یک الگوی ریتمیک ارایه شود و از تغییرات سریع وضعیت مفصل خوداری شود.

به زاویه صحیح مفصل دقت شود.

از یکپارچگی رفلکسی ضعیف و کمبود پاسخهای حمایتی آگاه باشید.

قویترین ، سریع ترین و دراماتیک ترین احساسات فعالیتهایی هستند که شامل مفاصل نخاع سرو گردن و مفصل لگن است.

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
ارزیابی و تشخیص افتراقی اتیسم چگونه انجام می گیرد؟

چگونه متوجه می شویم که کی وقت مناسبی برای ارایه دروندادهای پروپریو سپتیو است:

پروپریو سپتیو می تواند تحریکی و یا مهاری باشد.

فعالیتهای پروپریو سپتیو تحریکی فعالیتهایی هستند که یک جز وستیبولار تحریکی دارند.

شبیه حرکات سریع روی توپ که باعث افزایش تون عضلانی می شود.

یا فعالیت های پروپریو سپتیوی که در یک محیط هیجانی و دارای محرک زیاد انجام می گیرد.

برای مثال پریدن یک کودک روی ترامپولین می تواند محرک آرام ساز و پریدن سه کودک همزمان روی ترامپولین می تواند هیجان برانگیز باشد.

فعالیتهای برانگیزاننده پروپریو سپتیو برای کودکان آندراروزید بکار می رود که رونداد وستیبولار تحریکی کودک محوری وجود ندارد.

توجه:

الف- اگر مطمئن نیستید که کودک شا داون است یا اندراروزید ابتدا درونداد آرام ساز ارایه دهید.

ب- اگر کودک به حرکات سست و بی حال خود ادامه می دهد به سمت فعالیتهای پروپریو سپتیو هیجانی حرکت کنید.

ج- اگر کودک با فعالیت های پروپریو سپتیو آرام سار هیجان زده می شود.

بنابر این کودک از حالت شات داون به سمت اوراروزید حرکت می کند. به فعالیتهای آرام ساز ادامه دهید تا کودک آرام هوشیار و آماده کار شود.

د- بیشتر فعالیتهای پروپریوسپتیو آرام ساز هستند و در صورت اور اروزید بودن کودک باید کودک را وادار به این کار نماییم.

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
تواناییهای کودکان شش ماهه چیست؟ و چگونه اندازه گیری کنیم؟

 اوراروزید

یعنی توجه کاهش یافته است رفتارهای خود آزاری و خود تحریکی وجود دارد.

دور اتاق بدون دلیل می دود قادر نیست از دستورات ساده و آشنا پیروی کند

ج- دروندادهای آرام ساز پروپریو سپتیو و وستیبولار را می توانیم همراه هم یا جداگانه به کار بگیریم.