آیا حرف زدن با دو زبان می تواند سبب مشکلات گفتار و زبان کودکان بشود؟

صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: دوزبانگیآیا حرف زدن با دو زبان می تواند سبب مشکلات گفتار و زبان کودکان بشود؟
1 پاسخ
بهترین پاسخ

آیا حرف زدن با دو زبان می تواند سبب مشکلات گفتار و زبان کودکان بشود؟

برعکس آنچه که بیشتر مردم فکر می کنند

حرف زدن با دو زبان اصلا باعث مشکلات گفتار و زبان نمی شود.

کودکان در معرض هر چند زبان قرار گیرند می توانند آنرا بی کم و کاست یاد بگیرند.

البته دو زبانگی و چند زبانگی مزایای بسیار بیشماری دارد.