نوروفیدبک چه مدت طول می کشد؟

صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: نوروفیدبکنوروفیدبک چه مدت طول می کشد؟
reza 2 سال قبل

نوروفیدبک چه مدت طول می کشد؟

1 پاسخ

با گذشت زمان ، نتایج حاصل از آموزش نوروفیدبک به تدریج مشاهده می شود.
پیشرفت اولیه در بیشتر شرایط در طی 15 جلسه قابل مشاهده است.